Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 17k
6. marraskuuta 2018
O-000120/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000120/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Tanja Fajon, S&D-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023)

Euroopan parlamentti hyväksyi 4. helmikuuta 2014 päätöslauselman, jossa se kehotti komissiota laatimaan monivuotisen poliittisen kehyksen hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Komissio julkaisi joulukuussa 2015 luettelon toimista hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämiseksi. Tämän jälkeen se on raportoinut edistymisestä vuosittain. Näistä vuotuisista kertomuksista käy selkeästi esiin se, miten luettelo on vaikuttanut hlbti-ihmisten oikeuksia koskevien komission toimien tehokkuuteen ja näkyvyyteen. Jotta voitaisiin hyödyntää näitä myönteisiä kokemuksia ja tehostaa edelleen hlbti-ihmisten oikeuksia koskevaa komission työtä, on erittäin tärkeää, että laaditaan luja ja kattava strategia jatkotoimiksi vuodesta 2019 eteenpäin.

Hlbti-ihmisten oikeuksien suojelussa on eroja jäsenvaltioiden välillä. EU:ssa ei edelleenkään ole kattavaa suojelua sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai seksuaalisiin ominaisuuksiin perustuvalta syrjinnältä. Samaa sukupuolta olevien liittoja ei tunnusteta tai suojella kaikissa jäsenvaltioissa. Kahdeksassa jäsenvaltiossa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle on edellytyksenä sterilisaatio, ja 18 jäsenvaltiossa tähän vaaditaan mielenterveyden diagnoosi. 21 jäsenvaltiossa intersukupuolisille lapsille tehdään sukupuolen ”korjaava” leikkaus. Toimien luettelon painotukset ja sitoumukset ovat kuitenkin heikohkoja, eikä siihen ole sisällytetty unionin innovatiivisia vastauksia, kuten sosiaalisten oikeuksien pilaria.

– Mitä käytännön aloitteita ja toimia komissio kaavailee edistääkseen hlbti-ihmisten oikeuksia eri puolilla EU:ta, mukaan lukien kaikkien perheiden vapaa liikkuvuus ottaen huomioon tuomioistuimessa äskettäin käsitellyn asian Coman ym. (C-673/16)?

– Onko joidenkin jäsenvaltioiden vaatimus sterilisaatiosta tai mielenterveyden diagnoosista sukupuolen oikeudelliseksi vahvistamiseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukainen, erityisesti kun otetaan huomioon kansainvälisen tautiluokituksen 11. tarkistus (ICD-11)? Kaavaileeko komissio tähän liittyviä toimia?

– Miten komissio työskentelee kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja Euroopan parlamentin kanssa strategisten alojen kartoittamiseksi ja hlbti-ihmisiä koskevan strategian laatimiseksi? Miten komissio varmistaa, että eri pääosastot tekevät yhteistyötä monialaisissa kysymyksissä, kuten hlbti-ihmisten oikeuksia, terveyttä tai koulutusta koskevissa kysymyksissä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus