Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 100kWORD 17k
6 Samhain 2018
O-000120/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000120/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Tanja Fajon, thar ceann an Ghrúpa S&D
Terry Reintke, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

 Ábhar: Todhchaí an Liosta de Ghníomhaíochtaí LGBTI (2019-2023)

I rún a glacadh an 4 Feabhra 2014, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún obair a dhéanamh maidir le creat beartais ilbhliantúil chun cearta bunúsacha daoine LGBTI a chosaint. I mí na Nollag 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún Liosta de Ghníomhaíochtaí chun Comhionannas LGBTI a chur chun cinn, agus tá tuairisciú déanta go bliantúil aige air sin. Léirítear go soiléir sna tuarascálacha bliantúla sin an tionchar atá imeartha ag an liosta ó thaobh a éifeachtachtaí agus a infheicthe atá bearta an Choimisiúin maidir le cearta LGBTI. Chun cur leis an eispéireas dearfach sin agus chun feabhas breise a chur ar obair an Choimisiúin maidir le cearta LGBTI, tá sé ríthábhachtach anois a áirithiú gurb ann do straitéis láidir agus chuimsitheach ó 2019 i leith, ar straitéis í a leanfaidh an liosta gníomhaíochtaí.

Tá cearta LGBTI á gcosaint go héagothrom ar fud an Aontais. Tá cosaint chuimsitheach ar idirdhealú a dhéantar bunaithe ar fhéiniúlacht inscne, ar chlaonadh gnéis nó ar shaintréithe gnéis fós in easnamh san Aontas. Ní thugtar aitheantas ná cosaint do phóstaí comhghnéis i ngach Ballstát. Tá steiriliú ina cheanglas le haghaidh aitheantas dlíthiúil inscne in ocht mBallstát, agus in 18 mBallstát éilítear fáthmheas meabhairshláinte ina leith. In 21 Bhallstát, déantar máinliacht ‘normalaithe’ gnéis ar leanaí idirghnéasacha. Idir an dá linn, tá an liosta gníomhaíochtaí teoranta ó thaobh fócais agus gealltanais de; ní dhéantar freagairtí nuálacha ón Aontas Eorpach amhail Colún na gCeart Sóisialta a chomhtháthú.

– Cén tionscnaimh agus bearta follasacha atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun cearta LGBTI a chur chun cinn tuilleadh ar fud an Aontais, lena n-áirítear maidir le saoirse gluaiseachta do gach teaghlach i bhfianaise chás Coman agus Eile a d’éíst an Chúirt Bhreithiúnais (C-673/16)?

– An bhfuil an ceanglas maidir le steiriliú agus/nó fáthmheas meabhairshláinte le haghaidh aitheantas dlíthiúil inscne i roinnt Ballstát i comhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais, go háirithe i bhfianaise athbhreithniú ICD-11 a rinneadh le déanaí? An bhfuil sé beartaithe ag an Coimisiún bearta a dhéanamh ina leith sin?

– Conas a oibreoidh an Coimisiún le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le Parlaimint na hEorpa chun réimsí straitéiseacha a aithint agus chun straitéis LGBTI a fhorbairt? Conas a áiritheoidh an Coimisiún go n-oibreoidh a Ardstiúrthóireachtaí éagsúla i gcomhar lena chéile maidir le hábhair thrasearnálacha, amhail cearta LGBTI agus sláinte nó oideachas?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018Fógra dlíthiúil