Parlamentiniai klausimai
PDF 187kWORD 19k
2018 m. lapkričio 6 d.
O-000120/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000120/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Tanja Fajon, S&D frakcijos vardu
Terry Reintke, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019-2023 m.)

Europos Parlamentas savo 2014 m. vasario 4 d. priimtoje rezoliucijoje ragino Komisiją parengti daugiametę politikos sistemą LGBTI asmenų pagrindinėms teisėms apsaugoti. 2015 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė savo Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti ir kasmet teikė jo įgyvendinimo ataskaitas. Šios kasmetinės ataskaitos aiškiai parodo, kaip šis veiksmų planas paveikė Komisijos politikos veiksmų LGBTI asmenų teisių srityje veiksmingumą ir matomumą. Siekiant pasiremti šia teigiama patirtimi ir toliau stiprinti Komisijos darbą LGBTI asmenų teisių srityje, dabar nepaprastai svarbu užtikrinti, kad nuo 2019 m. būtų įgyvendinama tvirta ir visapusiška tolesnė strategija.

LGBTI asmenų teisės ES saugomos nevienodai. ES tebestokojama visapusiškos apsaugos nuo diskriminacijos, kuri patiriama dėl lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos ar lyties požymių. Tos pačios lyties asmenų sąjungos pripažįstamos ir saugomos ne visose valstybėse narėse. 8-iose valstybėse narėse reikalaujama, kad teisinio lyties pripažinimo tikslu būtų atliekama sterilizacija, o 18-oje iš jų – kad būtų įvertinama psichikos sveikata. 21-oje valstybėje narėje atliekamos vadinamosios normalizavimo operacijos interseksualiems vaikams. Šiuo metu dėmesys ir įsipareigojimai veiksmų plano atžvilgiu yra riboti. Toks naujoviškas ES atsakas, kaip Socialinių teisių paktas, neintegruojamas.

– Kokių konkrečių iniciatyvų ir veiksmų ketina imtis Komisija, kad visoje ES toliau būtų stiprinamos LGBTI asmenų teisės – taip pat ir laisvo visų šeimų judėjimo srityje – atsižvelgiant į Teisingumo Teisme neseniai nagrinėtą bylą Coman ir kt. (C-673/16)?

– Ar kai kuriose ES valstybėse narėse taikomas sterilizacijos ir (arba) psichikos sveikatos patikrinimo reikalavimas teisinio lyties pripažinimo tikslu suderinamas su ES pagrindinių teisių chartija, ypač atsižvelgiant į neseniai atliktą Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK 11) peržiūrą? Ar Komisija ketina imtis veiksmų šiuo klausimu?

– Kaip Komisija numato dirbti su pilietinės visuomenės organizacijomis ir Europos Parlamentu, kad įvardytų strategines sritis ir parengtų LGBTI strategiją? Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad įvairūs jos generaliniai direktoratai bendradarbiautų sprendžiant tokius kompleksinius klausimus, kaip LGBTI asmenų teisės ir sveikata arba švietimas?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas