Deputātu jautājumi
PDF 187kWORD 17k
2018. gada 6. novembris
O-000120/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000120/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Tanja Fajon, S&D grupas vārdā
Terry Reintke, Verts/ALE grupas vārdā

 Temats: LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023)

Eiropas Parlaments savā 2014. gada 4. februārī pieņemtajā rezolūcijā aicināja Komisiju strādāt pie daudzgadu politikas sistēmas, lai aizsargātu LGBTI tiesības. 2015. gada decembrī Komisija publicēja pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai un par to katru gadu ir ziņojusi. Šie gada ziņojumi skaidri parāda ietekmi, kāda sarakstam ir bijusi uz LGBTI tiesībām Komisijas īstenoto politikas pasākumu efektivitātes un redzamības ziņā. Lai ņemtu vērā šo pozitīvo pieredzi un turpmāk uzlabotu Komisijas darbu LGBTI tiesību jomā, tagad ir svarīgi nodrošināt spēcīgu un visaptverošu turpmāku stratēģiju saistībā ar to pasākumu sarakstu, kuri paredzēti no 2019. gada.

Eiropas Savienībā LGBTI tiesības netiek aizsargātas vienādi. Eiropas Savienībā joprojām nav visaptverošas aizsardzības pret diskrimināciju, kas īstenota dzimumidentitātes, seksuālās orientācijas vai dzimuma pazīmju dēļ. Ne visās dalībvalstīs tiek atzītas vai aizsargātas viena dzimuma pāru attiecības. Astoņās dalībvalstīs sterilizācija ir prasība, lai juridiski atzītu dzimumu, un 18 dalībvalstīs ir nepieciešama garīgās veselības diagnoze. 21 dalībvalstī tiek veikta interseksuālu bērnu dzimumorgānu ķirurģiska “normalizācija”. Tajā pašā laikā pasākumu saraksta tvērums un tajā paustās apņemšanās ir ierobežotas; tajā nav integrēti inovatīvi ES risinājumi, piemēram, sociālo tiesību pīlārs.

– Kādas konkrētas iniciatīvas un pasākumus Komisija plāno veikt, lai visā ES sekmētu LGBTI tiesības, tostarp visu ģimeņu brīvu pārvietošanos sakarā ar neseno Tiesā skatīto lietu Coman un citi (C-673/16)?

– Vai prasība veikt sterilizāciju un/vai garīgās veselības diagnozi, lai dzimums tiktu atzīts juridiski, ir saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, jo īpaši ņemot vērā neseno ICD-11 pārskatīšanu? Vai Komisija plāno rīkoties šajā sakarā?

– Kā Komisija sadarbosies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas Parlamentu, lai identificētu stratēģiskās jomas un izstrādātu LGBTI stratēģiju? Kā Komisija nodrošinās, ka tās dažādie ģenerāldirektorāti sadarbosies transversālu jautājumu gadījumā, piemēram, LGBTI tiesības un veselība vai izglītība?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums