Interpelacje
PDF 190kWORD 19k
6 listopada 2018
O-000120/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000120/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D
Terry Reintke, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023)

W rezolucji przyjętej w dniu 4 lutego 2014 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do opracowania wieloletnich ram politycznych w celu ochrony praw podstawowych osób LGBTI. W grudniu 2015 r. Komisja opublikowała wykaz działań na rzecz postępów w zakresie równości osób LGBTI, na temat którego corocznie składa sprawozdania. Te roczne sprawozdania wyraźnie pokazują wpływ, jaki wykaz ten wywarł na skuteczność i widoczność działań politycznych Komisji w zakresie praw osób LGBTI. Aby wykorzystać te pozytywne doświadczenia i jeszcze bardziej wzmocnić prace Komisji w zakresie praw osób LGBTI, konieczne jest obecnie zapewnienie solidnej i kompleksowej strategii działań następczych w odniesieniu do wykazu działań począwszy od 2019 r.

Prawa osób LGBTI są nierównomiernie chronione w całej UE. W UE nadal brakuje kompleksowej ochrony przed dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową, orientację seksualną lub cechy płciowe. Związki osób tej samej płci nie są uznawane lub chronione we wszystkich państwach członkowskich. Sterylizacja jest wymogiem prawnym uznawania płci w ośmiu państwach członkowskich, a 18 państw członkowskich wymaga postawienia diagnozy zdrowia psychicznego. W 21 państwach członkowskich operacja „normalizacji” płci jest przeprowadzana na dzieciach interseksualnych. W międzyczasie lista działań pozostaje ograniczona pod względem ukierunkowania i zaangażowania, a innowacyjne rozwiązania UE, takie jak filar praw socjalnych, nie są zintegrowane.

– Jakie konkretne inicjatywy i działania Komisja planuje podjąć w celu dalszego rozwoju praw osób LGBTI w całej UE, w tym w zakresie swobody przemieszczania się wszystkich rodzin w świetle niedawnej sprawy Comana i innych, rozpatrzonej przez Trybunał Sprawiedliwości (C-673/16)?

– Czy wymóg sterylizacji lub diagnozy zdrowia psychicznego w celu prawnego uznania płci w niektórych państwach członkowskich UE jest zgodny z Kartą praw podstawowych UE, zwłaszcza w świetle niedawnej rewizji ICD-11? Czy Komisja planuje podjąć działania w tym zakresie?

– W jaki sposób Komisja będzie współpracować z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i Parlamentem Europejskim w celu określenia obszarów strategicznych i opracowania strategii na rzecz osób LGBTI? W jaki sposób Komisja zapewni współpracę różnych dyrekcji generalnych w zakresie zagadnień przekrojowych, takich jak prawa i zdrowie osób LGBTI lub edukacja?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna