Întrebări parlamentare
PDF 187kWORD 19k
6 noiembrie 2018
O-000120/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000120/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Tanja Fajon, în numele Grupului S&D
Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE

 Subiect: Viitorul Listei de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGBTI (2019-2023)

Într-o rezoluție adoptată la 4 februarie 2014, Parlamentul European a invitat Comisia să depună eforturi pentru a elabora un cadru de politică multianual pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI. În decembrie 2015, Comisia a publicat Lista sa de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGBTI, pe baza căreia Comisia a prezentat rapoarte anuale. Aceste rapoarte anuale indică în mod clar impactul obținut în urma introducerii acestei liste asupra eficacității și vizibilității măsurilor de politică adoptate de Comisie în domeniul protecției drepturilor persoanelor LGBTI. Pentru a valorifica această experiență pozitivă și a spori și mai mult eficacitatea activității Comisiei în domeniul drepturilor persoanelor LGBTI, este esențial, în prezent, să se asigure instituirea unei strategii solide și cuprinzătoare de monitorizare a listei de acțiuni începând cu 2019.

În ceea ce privește protecția drepturilor persoanelor LGBTI, există discrepanțe la nivelul UE. UE nu dispune încă de un cadru cuprinzător prin care să se garanteze protecția împotriva discriminării pe criterii legate de identitatea de gen, orientarea sexuală sau caracteristicile sexuale. Uniunile civile între persoane de același sex nu sunt recunoscute sau nu beneficiază de protecție adecvată în toate statele membre. În opt dintre statele membre, sterilizarea este o condiție obligatorie pentru recunoașterea legală a genului, iar în 18 state membre condiția impusă în acest scop este controlul medical în vederea evaluării sănătății mintale. În 21 de state membre este practicată intervenția chirurgicală pentru „normalizare” genitală în cazul copiilor intersexuali. Între timp, lista acțiunilor rămâne limitată din punctul de vedere al priorităților stabilite și al angajamentelor asumate; demersurile avute în vedere de listă nu sunt integrate în mecanismele inovatoare de răspuns ale UE, cum ar fi Pilonul european al drepturilor sociale.

– Ce inițiative și acțiuni concrete va adopta Comisia pentru a îmbunătăți și mai mult protecția drepturilor persoanelor LGBTI pe întreg teritoriul UE, inclusiv în ceea ce privește libertatea de circulație a tuturor familiilor, având în vedere cazul recent Coman și alții, asupra căruia a statuat Curtea de Justiție (C-673/16)?

– Se poate afirma că abordarea unor state membre ale UE, care impun cerința sterilizării și/sau a evaluării medicale a sănătății mintale pentru recunoașterea legală a genului este în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, în special având în vedere recenta adoptare a ICD-11, în urma ultimei revizuiri a clasificării internaționale a bolilor (ICD)? Intenționează Comisia să ia măsuri în acest sens?

– În ce mod intenționează Comisia să colaboreze cu organizațiile societății civile și cu Parlamentul European pentru a identifica domenii strategice de acțiune și a elabora o strategie europeană referitoare la LGBTI? Cum se va asigura Comisia că diferitele sale direcții generale cooperează în legătură cu anumite teme transversale, cum ar fi drepturile persoanelor LGBTI, sănătatea sau educația acestora?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică