Parlamentné otázky
PDF 110kWORD 19k
6. novembra 2018
O-000120/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000120/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Tanja Fajon, v mene skupiny S&D
Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Budúcnosť zoznamu akcií LGBTI osôb (2019 - 2023)

V uznesení prijatom 4. februára 2014 Európsky parlament vyzval Komisiu, aby pracovala na viacročnom politickom rámci na ochranu základných práv LGBTI osôb. V decembri 2015 Komisia uverejnila zoznam opatrení na podporu rovnosti osôb LGBTI, v súvislosti s ktorým každoročne podáva správu. Z týchto výročných správ jasne vyplýva, aký vplyv mal tento zoznam na účinnosť a viditeľnosť politických opatrení Komisie v oblasti práv LGBTI osôb. S cieľom nadviazať na tieto pozitívne skúsenosti a ďalej posilniť prácu Komisie v oblasti práv LGBTI osôb je teraz rozhodujúce zabezpečiť silnú a komplexnú stratégiu monitorovania zoznamu opatrení od roku 2019.

Práva LGBTI osôb sú v EÚ chránené nerovnomerne. EÚ stále nemá komplexnú ochranu pred diskrimináciou na základe rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo sexuálnej charakteristiky. Zväzky osôb rovnakého pohlavia sa neuznávajú ani nechránia vo všetkých členských štátoch. Požiadavkou právneho uznania pohlavia v ôsmich členských štátoch je sterilizácia a v 18 členských štátoch sa vyžaduje diagnostika duševného zdravia. V 21 členských štátoch sa vykonáva chirurgický zákrok na „normalizáciu“ pohlavia u intersexuálnych detí. Zoznam opatrení je v súčasnosti stále obmedzený, pokiaľ ide o zameranie a záväzok; inovatívne odpovede EÚ, ako napríklad pilier sociálnych práv, nie sú začlenené.

– Aké konkrétne iniciatívy a opatrenia plánuje Komisia prijať na ďalšie presadzovanie práv LGBTI osôb v celej EÚ, a to aj pokiaľ ide o slobodu pohybu všetkých rodín so zreteľom na nedávne konanie na Súdnom dvore vo veci Coman a ďalší (vec C-673/16)?

– Je požiadavka sterilizácie a/alebo diagnostiky duševného zdravia pri právnom uznaní pohlavia v niektorých členských štátoch EÚ v súlade s Chartou základných práv EÚ, najmä s ohľadom na nedávnu revíziu 11. verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11)? Plánuje Komisia v tejto súvislosti podniknúť nejaké kroky?

– Ako bude Komisia spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti a Európskym parlamentom pri určovaní strategických oblastí a rozvoji stratégie v oblasti LGBTI osôb? Ako Komisia zabezpečí, aby jej jednotlivé generálne riaditeľstvá spolupracovali na prierezových témach, ako sú práva, zdravie alebo vzdelávanie LGBTI osôb?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie