Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 19k
6 november 2018
O-000120/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000120/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Tanja Fajon, för S&D-gruppen
Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)

I en resolution av den 4 februari 2014 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utarbeta en flerårig politisk ram för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter. I december 2015 offentliggjorde kommissionen sin handlingsplan för ökad jämställdhet för hbti-personer, som den sedan har rapporterat om årligen. Dessa årsrapporter visar tydligt hur förteckningen har bidragit till att göra kommissionens politiska åtgärder avseende hbti-personers rättigheter effektivare och synligare. För att bygga vidare på denna positiva erfarenhet och ytterligare förbättra kommissionens arbete när det gäller hbti-personers rättigheter måste man nu säkerställa en kraftfull och heltäckande strategi för att följa upp handlingsplanen från och med 2019.

Skyddet av hbti-personers rättigheter varierar i EU. EU saknar fortfarande ett heltäckande skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet, sexuell läggning eller könsegenskaper. Samkönade partnerskap är inte erkända eller skyddade i alla medlemsstater. I 8 medlemsstater är sterilisering ett krav för juridiskt erkännande av kön, och 18 medlemsstater kräver en diagnos avseende den psykiska hälsan. I 21 medlemsstater utförs ”könsnormaliserande” kirurgiska ingrepp på intersexuella barn. Handlingsplanen är dock fortfarande begränsad i fokus och engagemang. Innovativa handlingar från EU, såsom pelaren för sociala rättigheter, har inte integrerats.

– Vilka konkreta initiativ och åtgärder planerar kommissionen för att ytterligare främja hbti-rättigheter i hela EU, inbegripet avseende den fria rörligheten för alla familjer mot bakgrund av målet Coman m.fl. som nyligen prövades av EU-domstolen (C-673/16)?

– Överensstämmer kravet på sterilisering och/eller diagnos av den psykiska hälsan för juridiskt erkännande av kön i vissa EU-medlemsstater med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med tanke på den nyligen genomförda översynen av ICD-11? Avser kommissionen att vidta åtgärder i detta avseende?

– Hur kommer kommissionen att samarbeta med organisationer i det civila samhället och Europaparlamentet för att kartlägga strategiska områden och utarbeta en hbti-strategi? Hur kommer kommissionen att se till att dess olika generaldirektorat samarbetar i övergripande frågor, såsom hbti-personers rättigheter och hälsa eller utbildning?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande