Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 19k
22 ноември 2018 г.
O-000126/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000126/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: създаване на условия за цифрова трансформация на здравеопазването и грижите

Комисията иска да предизвика бърза цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите на европейско равнище. С тази своя инициатива тя предлага една необходима трансформация на настоящия подход към грижите във всички държави членки.

Тя желае да насърчи използването и разработването на цифровизирани средства на различните етапи от една интегрирана визия за здравеопазването – профилактика на заболяванията, ранно откриване и диагностика, лечение, грижи и последващи действия, като същевременно осигури целеви научни изследвания и обучение на пациентите, полагащите грижи лица и здравните специалисти.

1. Какво планира да направи Комисията, за да гарантира, че здравните специалисти ще имат необходимата квалификация и подходящите цифрови умения? Също толко важно, как възнамерява Комисията да помогне на държавите членки и регионите да насърчават знанията и уменията на гражданите и пациентите при използването на цифрови решения?

2. Как възнамерява Комисията да предостави гаранции за опазването на лекарската тайна за данните на пациента и сигурността и независимостта на електронното здравеопазване и на софтуерните решения за мобилното здравеопазване и свързаните устройства на всеки етап от процеса?

3. Съгласна ли е Комисията, че по време на промените, породени от цифровата трансформация, хората трябва да бъдат в центъра на полагането на грижи?

4. Какви действия възнамерява да предприеме Комисията, за да гарантира, че пациентите имат сигурен достъп до своите данни и достъп до информация за процеса на вземане на решения от здравните специалисти по отношение на избора на лечение, терапия и грижи?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация