Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 19k
22 Νοεμβρίου 2018
O-000126/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000126/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιφέρει τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνει τον αναγκαίο μετασχηματισμό της υφιστάμενης προσέγγισης όσον αφορά την περίθαλψη σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιθυμεί να προωθήσει την αξιοποίηση και την ανάπτυξη ψηφιοποιημένων μέσων, κατά τα διάφορα στάδια μιας ολοκληρωμένης θεώρησης της υγειονομικής περίθαλψης – πρόληψη νόσων, έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, περίθαλψη και παρακολούθηση – και παράλληλα να διασφαλίσει τη στοχευμένη έρευνα και την κατάρτιση των ασθενών, των φροντιστών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

1. Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας έχουν ειδικευτεί και αποκτήσει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες; Επίσης, πώς προτίθεται η Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στην προώθηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολιτών και των ασθενών όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών λύσεων;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών, την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των λύσεων λογισμικού eHealth και mHealth και των συνδεδεμένων αντικειμένων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας;

3. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι, στο πλαίσιο των αλλαγών που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της περίθαλψης;

4. Ποιες δράσεις προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς έχουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους και σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, όσον αφορά την επιλογή της θεραπευτικής αγωγής, της θεραπευτικής οδού και της περίθαλψης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου