Parlamendi esitatud küsimused
PDF 184kWORD 18k
22. november 2018
O-000126/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000126/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Tervishoiu- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine

Komisjon soovib Euroopa tasandil kiiresti teoks teha tervishoiu- ja hooldusvaldkonna digiteerimise. Selleks teeb komisjon ettepaneku, mille kohaselt liikmesriikidel on vaja muuta praegust käsitust tervishoiust.

Komisjon tahab soodustada digimeedia kasutamist ja arendamist ühtse visiooni saamiseks tervishoiu eri etappidest – haiguste ennetamisest, varajasest avastamisest ja diagnoosimisest, ravist, hooldusest ja järelmeetmetest – ning tagada samal ajal sihipärane uurimistöö ning patsientide, hooldajate ja tervishoiutöötajate koolitus.

1. Mida kavatseb komisjon teha, et tagada tervishoiutöötajate kvalifikatsioon ja asjakohased digioskused? Kuidas kavatseb komisjon aidata liikmesriikidel ja piirkondadel suurendada kodanike ja patsientide teadmisi ja oskusi digilahenduste kasutamiseks?

2. Kuidas kavatseb komisjon protsessi igas etapis tagada patsienti puudutava arstisaladuse kaitse ning e-tervise ja m-tervise tarkvaralahenduste ja nendega seotud objektide turvalisuse ja sõltumatuse?

3. Kas komisjon on nõus, et digiteerimisest tulenevate muutuste käigus peab inimesel tervishoius ja hoolduses olema keskne koht?

4. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada patsientidele juurdepääs oma andmetele ning teabele otsustusprotsessi kohta, mis puudutab ravi ja hoolduse valikut tervishoiutöötajate poolt?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave