Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 18k
22. novembra 2018
O-000126/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000126/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Umožnenie digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti

Komisia chce dosiahnuť rýchlu digitálnu transformáciu zdravotnej a inej starostlivosti na európskej úrovni. Navrhuje preto nevyhnutnú transformáciu súčasného prístupu k starostlivosti vo všetkých členských štátoch.

Chce podporovať používanie a rozvoj digitalizovaných médií v rôznych fázach integrovanej vízie zdravotnej starostlivosti, napr. pri prevencii chorôb, včasnom zachytení a diagnostike, liečbe, starostlivosti a následnom sledovaní, a zároveň zabezpečovať cielený výskum a odbornú prípravu pacientov, opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov.

1. Aké kroky plánuje Komisia na zabezpečenie toho, aby boli zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní a vybavení vhodnými digitálnymi zručnosťami? Akým spôsobom chce Komisia pomáhať členským štátom a regiónom pri podpore znalostí a zručností občanov a pacientov pri používaní digitálnych riešení, ktorá je nemenej dôležitá?

2. Aké záruky chce Komisia poskytnúť na zaistenie dôvernosti údajov o pacientovi a bezpečnosti a nezávislosti systémov elektronického a mobilného zdravotníctva (eHealth a mHealth) a pripojených zariadení v každej fáze procesu?

3. Súhlasí Komisia s tvrdením, že pri uskutočňovaní zmien v rámci digitálnej transformácie sa musia zohľadňovať predovšetkým záujmy ľudí?

4. Aké opatrenia chce Komisia prijať na zaručenie bezpečného prístupu pacientov k ich údajom a k informáciám o rozhodovacom procese, ktorý zdravotnícki pracovníci použijú pri voľbe ich liečby, terapie a starostlivosti?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie