Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 18k
22 november 2018
O-000126/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000126/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Åtgärder för en digital omvandling av hälso- och sjukvården

Kommissionen vill åstadkomma en snabb digital omvandling av hälso- och sjukvården på EU-nivå. I samband med detta föreslår kommissionen en nödvändig omvandling av den nuvarande vårdstrategin i alla medlemsstater.

Kommissionen vill uppmuntra användning och utveckling av digitala medier i de olika faserna av en integrerad syn på hälso- och sjukvård – förebyggande av sjukdomar, tidig upptäckt och diagnos, behandling, vård och uppföljning – och samtidigt säkerställa riktad forskning och utbildning av patienter, vårdare och hälso- och sjukvårdspersonal.

1. Vad planerar kommissionen att göra för att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen är kvalificerad och har lämplig digital kompetens? Lika viktigt: hur tänker kommissionen hjälpa medlemsstaterna och regionerna att främja medborgarnas och patienternas kunskaper och färdigheter när det gäller att använda digitala lösningar?

2. Hur avser kommissionen att i varje skede av processen säkra patientsekretessen och att programvarulösningar och uppkopplade enheter när det gäller e-hälsa och m-hälsa är säkra och oberoende?

3. Håller kommissionen med om att människor måste stå i centrum för vården under de förändringar som förorsakas av den digitala omvandlingen?

4. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att säkerställa att patienter har säker tillgång till sina data och tillgång till information om den beslutsprocess som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i fråga om val av behandling, terapi och vård?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande