Parlementaire vragen
PDF 202kWORD 17k
26 november 2018
O-000127/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000127/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: EU-initiatief inzake bestuivers

Het EU-initiatief inzake bestuivers heeft ten doel de verdwijning van bestuivers tegen te gaan en bij te dragen aan de mondiale inspanningen voor de instandhouding van bestuivers, maar slaagt er niet in de belangrijkste achterliggende oorzaken van de verdwijning van bestuivers voldoende aan te pakken. In dit kader wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Hoe is de Commissie van plan voor meer coherentie te zorgen tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het initiatief inzake bestuivers? Wordt het controlesysteem, met inbegrip van de index voor wilde bestuivers, opgenomen in het GLB?

2. Bereidt de Commissie voor na 2020 een biodiversiteitsstrategie voor? Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en het nieuwe GLB coherent en verenigbaar zijn met deze maatregelen voor na 2020?

3. Hoe gaat de Commissie de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende gewasbeschermingsmiddelen en de richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden verbeteren, innovatie op het gebied van alternatieve methoden stimuleren, en deze methoden verwerken in het GLB? Hoe meent de Commissie de ontwikkeling van biologische pesticiden die onschadelijk zijn voor bestuivers te ondersteunen?

4. Is de Commissie van plan het voorzorgsbeginsel toe te passen door wetgeving voor te stellen om de productie, de verkoop en het gebruik van alle pesticiden op basis van neonicotinoïden in de hele Unie zonder uitzondering te verbieden?

5. Hoe is de Commissie van plan te beoordelen of in noodgevallen het gebruik van verboden pesticiden bij wijze van uitzondering mag worden toegestaan, en welke follow-upmaatregelen zijn er gepland?

6. Professionele gebruikers van pesticiden zijn op grond van artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verplicht exacte gegevens bij te houden ten aanzien van hun pesticidengebruik. Is de Commissie van plan de lidstaten ertoe te verplichten deze gegevens openbaar te maken?

7. Wanneer is de Commissie van plan haar langverwachte verslag over de traceerbaarheid van het gebruik van pesticiden te publiceren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling