Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 188kWORD 19k
26 Samhain 2018
O-000129/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000129/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Ábhar: Cliseadh an Choimisiúin maidir le bearta práinneacha a ghlacadh i ndáil le suaiteoirí inchríneacha (EDCanna)

D’fhoilsigh an Coimisiún teachtaireacht an 7 Samhain dar teideal ‘I dtreo chreat cuimsitheach an Aontais Eorpaigh maidir le suaiteoirí inchríneacha’ chun Straitéis 1999 a thabhairt cothrom le dáta. Ba cheart go mbeadh sé sin mar fhreagairt don 7ú gealltanas CGC maidir le nochtadh ar EDCanna a íoslaghdú faoi 2015 agus do chonclúidí ón gComhairle i mí na Nollag 2016 lenar iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú faoi dheireadh i leith ceimiceán díobhálach, lena n-áirítear EDCanna, ach níl aghaidh tugtha sa doiciméad 11 leathanach ar an ngéarghá atá le saoránaigh AE a chosaint i gcoinne nochtadh leathan ar EDCanna, go háirithe na pobail is leochailí, lena n-airítear leanaí.

Tá a straitéisí féin maidir le EDCanna glactha ag roinnt Ballstát anois.

Leis an teachtaireacht ón gCoimisiún ní mholtar aon bhearta nithiúla réamhchúraim chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sláinte práinneacha a sainaithníodh, ná chun bealaí éalaithe dlíthiúla a dhúnadh a sainaithníodh faoi na próisis athbhreithnithe a rinneadh cheana; ina ionad sin, moltar seiceáil oiriúnachta eile leis an teachtaireacht .

Cathain a thiocfaidh an Coimisiún ar phlean gníomhaíochta chun tús a chur leis na tograí ginearálta a leagtar amach sa teachtaireacht agus cathain a stopadh sé ag cur moille ar chur chun feidhme na mbeart éifeachtach?

Cad iad na pleananna chun tuilleadh moille ar ghníomhaíocht a dhéanamh mar gheall ar an tseiceáil oiriúnachta a sheachaint, ós rud é go ndearnadh athbhreithniú ar an reachtaíocht ábhartha cheana féin?

Cad iad na gníomhaíochtaí nithiúla atá beartaithe chun na grúpaí is leochailí a chosaint?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais