Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 19k
2018. gada 26. novembris
O-000129/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000129/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Temats: Komisijas nespēja veikt steidzamus pasākumus attiecībā uz endokrīnajiem toksikantiem (EDC)

Komisija 2018. gada 7. novembrī publicēja paziņojumu “Ceļā uz visaptverošu ES regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem toksikantiem”, lai atjauninātu 1999. gada stratēģiju. Šim ziņojumam vajadzētu būt atbildei uz 7. VRP pausto apņemšanos līdz 2015. gadam maksimāli samazināt pakļaušanu endokrīno toksikantu iedarbībai un Padomes 2016. gada decembra secinājumiem, kuros tā aicina Komisiju beidzot rīkoties saistībā ar kaitīgām ķīmiskām vielām, tostarp EDC, bet 11 lappušu garajā dokumentā nav risināts jautājums par steidzamo nepieciešamību aizsargāt ES iedzīvotājus, jo īpaši visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, tostarp bērnus, pret plašo pakļaušanu EDC iedarbībai.

Vairākas dalībvalstis tagad ir pieņēmušas valsts stratēģijas attiecībā uz EDC.

Komisijas paziņojumā nav ierosināti konkrēti aizsardzības pasākumi, lai risinātu steidzamas veselības problēmas vai novērstu juridiskās nepilnības, kas konstatētas jau veiktajos pārskatīšanas procesos; tā vietā tā ierosina vēl vienu atbilstības pārbaudi.

Kad Komisija nāks klajā ar rīcības plānu, lai īstenotu šajā paziņojumā izklāstītos plašos priekšlikumus un pārtrauktu efektīvu pasākumu īstenošanas atlikšanu?

Kādi ir plāni, lai izvairītos no tā, ka šī atbilstības pārbaude rada turpmāku kavēšanos rīkoties, ņemot vērā, ka attiecīgo tiesību aktu pārskatīšana jau ir veikta?

Kādi konkrēti pasākumi ir plānoti, lai aizsargātu mazāk aizsargātās grupas?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums