Nós Imeachta : 2018/2684(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000135/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Díospóireachtaí :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 7kWORD 18k
29 Samhain 2018
O-000135/2018

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000135/2018

ar an gCoimisiún

Rule 128

João Pimenta Lopes

thar ceann An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne


  Ábhar:  Frithfhreagairt i gcoinne chearta na mban agus comhionannas inscne in AE

 Freagra sa suí iomlánach 

Le déanaí, tá treochtaí le feiceáil ag an saol a léiríonn gur ann do fhrithfhreagairt atá ag dul i méid i gcoinne chearta na mban agus comhionannas inscne. Cuireadh i mbaol cearta saothair, eacnamaíocha agus cultúrtha de dheasca tuilleadh idirdhealú agus eisiamh a bheith á dhéanamh ar mhná. Tá an ráta iomlán bochtaineachta agus dífhostaíochta i measc na mban níos airde, agus is ann fós do dhifreálach pá agus pinsin idir na hinscní.

Laistigh de AE, léirítear san Innéacs Comhionannais Inscne gur ann do mhíchothromaíochtaí leanúnacha agus nach ndearnadh ach dul chun cinn fánach idir 2005 agus 2015. Cé is moite den séanadh, atá ag éirí níos forleithne agus níos forleithne sna Ballstáit, gur ann do neamhionannas, rinneadh an iliomad iarrachtaí srian a chur leis na cinntí ar féidir le mná a dhéanamh faoina gcorp féin agus gan ach saol níos coimeádaí a cheadú dóibh. Bhí feachtas ar siúl ag roinnt líonraí go háirithe i gcoinne chearta gnéis agus atáirgthe na mban, agus idirdhealú agus foréigean in aghaidh daoine LGBTI á chur chun cinn, rud lena mbaineann iarmhairtí praiticiúla i roinnt Ballstát. Cuireadh stop le hathchóirithe oideachais, agus imríodh drochthionchar ar chomhionannas inscne, staidéar inscní agus oideachas gnéasachta cuimsitheach, rud a chuireann bac ar steiréitíopaí díobhálacha a chomhrac ó aois óg.

Is ceist mhór fós é i bhformhór na mBallstát an foréigean in aghaidh ban a chosc agus a chomhrac, agus tá daingniú agus cur chun feidhme Choinbhinsiún Iostanbúl gan a bheith críochnaithe nó tá baol na titime siar ann. Tá an spás sóisialta agus digiteach á líonadh le cineálacha nua nó níos géire foréigin: fuathchaint ghnéasaíoch, fuath ban agus foréigean ar líne. Tá deacrachtaí ag eagraíochtaí chearta na mban rochtain a fháil ar chistiú i roinnt Ballstát de dheasca critéir shriantacha agus ualaí riaracháin, agus iad ag dul i ngleic le timpeallacht naimhdeach atá níos forleithne. Ar an drochuair, táimid i bhfad níos faide ar aghaidh ná an pointe inár leor an treocht uafásach diúltach sin a aithint.

Cad iad na cineálacha beart a bhfuil feidhm á baint ag an gCoimisiún astu chun dul i ngleic leis an bhfrithfhreagairt atá ag dul i méid? An bhfuil a dhícheall á dhéanamh ag an gCoimisiún chun príomhchúiseanna na frithfhreagartha a shainaithint ar leibhéal an Aontais Eorpaigh? I bhfianaise na fianaise atá ann agus leathadh na frithfhreagartha ar fud na mBallstát, an bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún straitéis a fhorbairt chun cur ina coinne, agus chun cur chun cinn an chomhionannais inscne agus príomhshruthú inscne ar an iomlán a neartú? Cén seasamh a glacadh i bPlean Gníomhaíochta Inscne AE 2016-2020? Cén chaoi a bhfuil sé ag obair i gcomhar le gluaiseachtaí na mban, a bhíonn faoi bhagairt go minic, ar an láthair?

Curtha síos: 29.11.2018

Curtha ar aghaidh: 3.12.2018

Spriocam le haghaidh freagra: 10.12.2018

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 3 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil