Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 208kWORD 18k
29 Νοεμβρίου 2018
O-000136/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000136/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Θέμα:  Σοβαρές παραβιάσεις κατά τις μεταφορές ζώων σε τρίτες χώρες

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου θεσπίζει τις διατάξεις για την εξασφάλιση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να ισχύουν επίσης για τις μεταφορές ζώντων ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ[1].

Τα τελευταία χρόνια, έχουν επανειλημμένως συγκεντρωθεί από ΜΚΟ στοιχεία για σοβαρές και επαναλαμβανόμενες διαρθρωτικές παραβιάσεις κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων εντός και εκτός της ΕΕ. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν συστηματικά σημαντικές παραβάσεις του κανονισμού αριθ. 1/2005. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, διαπιστώθηκαν μεταφορές ζώων με τις εξωτερικές θερμοκρασίες να υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς, ενώ τα ζώα ήταν φορτωμένα σε υπερπλήρη φορτηγά χωρίς τροφή ούτε νερό και έπασχαν από θερμική καταπόνηση και εξάντληση. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ενός σκάφους μεταφοράς ζωικού κεφαλαίου στην πόλη Raša της Κροατίας, ένας ταύρος ανελκύσθηκε από το νερό, αναρτήθηκε από ένα άκρο του και αναγκάστηκε να επιβιβαστεί στο πλοίο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σαφώς σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι[2].

1.  Μπορεί η Επιτροπή να παραθέσει στοιχεία για τον ισχυρισμό που διατύπωσε με επιστολή της 31ης Μαΐου 2018, ότι το επίπεδο συμμόρφωσης με τον κανονισμό περί μεταφορών έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία δύο έτη και το ποσοστό συμμόρφωσης όταν τα ζώα διέρχονται τα σύνορα της ΕΕ αγγίζει σχεδόν το 100%, και μπορεί να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ του ισχυρισμού της και των τρομακτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από ΜΚΟ;

2.  Συμφωνεί η Επιτροπή πως σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι η μεταφορά ζώντων ζώων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1/2005, θα πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες;

3.  Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι λιμένες στους οποίους διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη συνέχιση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους;

Κατάθεση: 29.11.2018

Διαβίβαση: 3.12.2018

Λήξη προθεσμίας: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13

[2]#   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου