Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 107kWORD 18k
29 Samhain 2018
O-000136/2018

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000136/2018

ar an gCoimisiún

Rule 128

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Ábhar:  Sáruithe tromchúiseacha i leith iompar ainmhithe chuig tríú tíortha

Le Rialachán (CE) Uimh 1/2005 ón gComhairle leagtar síos na forálacha maidir le leas ainmhithe a chosaint le linn a n-iompair laistigh den Aontas Eorpach. In 2015, rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh gur cheart feidhm a bheith ag forálacha an Rialacháin sin maidir le hainmhithe beo a iompar ó AE chuig tríú tír freisin, sa chaoi go gcuirfí san áireamh, dá réir sin, an chuid sin den turas a dhéantar lasmuigh de AE[1].

Le blianta beaga anuas, tá eagraíochtaí neamhrialtasacha tar éis fianaise ar sháruithe struchtúracha tromchúiseacha a tharlaíonn go mion minic le linn iompar ainmhithe beo laistigh agus lasmuigh de AE a bhailiú arís agus arís eile. Léiríodh sna himscrúduithe sin go ndearnadh sáruithe suntasacha ar Rialachán Uimh 1/2005 go leanúnach. Léiríodh san fhianaise is déanaí ainmhithe a bheith á n-iompar agus an teocht lasmuigh breis is 30 céim, pacáilte isteach i dtrucailí plódaithe gan bhia agus uisce, agus iad ag fulaingt ó strus teasa agus ón tnáitheadh. Agus árthach beostoic á luchtú in Raša na Cróite, tarraingíodh tarbh ón uisce, crochadh in airde lena chois é agus cuireadh iallach air dul ar bord na loinge, in ainneoin go raibh sé soiléir nach raibh sé oiriúnach lena iompar[2].

1.  An féidir leis an gCoimisiún fianaise a chur ar fáil ar an maoímh a rinne sé i litir dar dáta an 31 Bealtaine 2018 ‘go bhfuil méadú tagtha ar a mhéid a chomhlíontar an Rialachán Iompair le dhá bhliain anuas agus go bhfuil an ráta comhlíonta nuair a théann na hainmhithe thar theorainn AE an-chóngarach do 100%’, agus an féidir leis an gCoimisiún míniú a thabhairt ar na neamhréitigh idir an méid sin agus an fhianaise uafásach atá bailithe ag eagraíochtaí neamhrialtasacha?

2.  An nglacann an Coimisiún leis, mura bhfuil sé ar chumas na mBallstát ráthaíocht a thabhairt go gcomhlíonann iompar ainmhithe beo ó AE chuig tríú tíortha forálacha Rialachán Uimh 1/2005, gur cheart toirmeasc a chur ar onnmhairiú ainmhithe beo go tríú tíortha?

3.  An nglacann an Coimisiún leis nár cheart go bhfaigheadh calafoirt ina bhfacthas sáruithe tromchúiseacha le linn d’ainmhithe beo a bheith á n-onnmhairiú iontu aon mhaoiniú ó AE chun leanúint ar aghaidh nó chun a gcuid gníomhaíochtaí a leathnú?

Curtha síos: 29.11.2018

Curtha ar aghaidh: 3.12.2018

Spriocam le haghaidh freagra: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13

[2]#   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 4 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil