Parlamentsfrågor
PDF 109kWORD 19k
29 november 2018
O-000136/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000136/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

för GUE/NGL-gruppen

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Angående:  Svåra överträdelser vid djurtransporter till tredjeländer

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 fastställer bestämmelser om skydd av djur under transport inom Europeiska unionen. År 2015 slog EU-domstolen fast att bestämmelserna i den förordningen även bör tillämpas på transport av levande djur från EU till ett tredjeland, alltså även den del av resan som äger rum utanför EU[1].

De senaste åren har icke-statliga organisationer upprepade gånger samlat in bevis på svåra och återkommande strukturella överträdelser under transport av levande djur inom och utanför EU. Dessa utredningar har konsekvent visat på betydande överträdelser av förordning nr 1/2005. Det senaste belägget visade djur som medan utomhustemperaturen låg på över 30 grader transporterades inpressade i överfulla lastbilar utan mat och vatten och som led av värmestress och utmattning. Vid lastningen av ett fartyg för boskapstransport i Raša i Kroatien drogs en tjur upp ur vattnet, hängdes upp i benet och tvingades ombord, trots att den alldeles uppenbart inte var i skick att transporteras[2].

1.  Kan kommissionen visa upp några belägg för sitt påstående i en skrivelse av den 31 maj 2018 att ”efterlevnaden av transportförordningen har ökat de senaste två åren, och när djuren färdas över EU:s gränser är efterlevnaden nära nog 100%? Kan kommissionen förklara diskrepansen mellan detta uttalande och den förfärande bevisning som icke-statliga organisationer samlar in?

2.  Håller kommissionen med om att export av levande djur till tredjeländer bör förbjudas om medlemsstaterna inte kan garantera att transporterna av levande djur från EU till tredjeländer sker i överensstämmelse med förordning nr 1/2005?

3.  Håller kommissionen med om att hamnar där allvarliga överträdelser har noterats vid export av levande djur inte under några omständigheter bör få EU-stöd för att fortsätta med eller bygga ut sin verksamhet?

Ingiven: 29.11.2018

Vidarebefordrad: 3.12.2018

Sista svarsdag: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13

[2]#   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande