Парламентарни въпроси
PDF 186kWORD 21k
7 декември 2018 г.
O-000140/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000140/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Claude Moraes

от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


  Относно:  Напредък, постигнат по време на 8-мия парламентарен мандат по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие

1.  Как оценява Комисията напредъка, постигнат по време на 8-мия парламентарен мандат по отношение на целта на ЕС да „предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността“? (член 3, параграф 2 от ДЕС)

2.  Как оценява Комисията напредъка, постигнат по време на 8-мия парламентарен мандат по отношение на конкретните цели да „осигурява отсъствието на контрол на лицата на вътрешните граници“, „развива единна политика по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните граници, която се основава на солидарността между държавите членки и е справедлива спрямо гражданите на трети страни“ и „допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност чрез мерки за предотвратяване на престъпността, расизма и ксенофобията, както и за борба с тях, чрез мерки за координиране и сътрудничество между полицейските и съдебните органи и другите компетентни органи, както и чрез взаимното признаване на съдебните решения по наказателни дела и, ако е необходимо, чрез сближаването на наказателните законодателства“? (член 67, параграфи 2 и 3 от ДФЕС)

3.  Какво е мнението на Комисията относно придържането към основополагащите ценности на ЕС „на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства“? (член 2 от ДЕС)

4.  Как оценява Комисията институционалната структура на пространството на свобода, сигурност и правосъдие от влизането в сила на Договора от Лисабон насам, както и нейното функциониране?

5.  В очакване на новия парламентарен мандат и предстоящите годишнини от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. и от заключенията „Към Съюз на свобода, сигурност и правосъдие: крайъгълни камъни от Тампере“, приети на срещата на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 1999 г. в Тампере, какви са приоритетите на Комисията за по-нататъшните мерки на ЕС?

Внесен: 7.12.2018

Предаден: 11.12.2018

Краен срок за отговор: 18.12.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 18 декември 2018 г.Правна информация