Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 19k
7. prosince 2018
O-000140/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000140/2018

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Claude Moraes

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


  Předmět:  Pokrok v 8. volebním období, pokud jde o prostor svobody, bezpečnosti a práva

1.  Jak Komise hodnotí pokrok, kterého bylo v 8. volebním období dosaženo, pokud jde o cíl EU poskytovat „občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti“? (čl. 3 odst. 2 SEU)

2.  Jak Komise hodnotí pokrok učiněný v 8. volebním období z hlediska specifických cílů, jako je zajišťovat, „že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob“, rozvíjet „společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která je založena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí“, a usilovat „o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti, rasismu a xenofobii a boj proti nim, prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi policejními a justičními orgány a jinými příslušnými orgány, jakož i prostřednictvím vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech, a je-li to nezbytné, prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva“? (čl. 67 odst. 2 a 3 SFEU)

3.  Jak Komise nahlíží na dodržování základních hodnot EU, jako je “úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“? (článek 2 SEU)

4.  Jak hodnotí institucionální uspořádání vztahující se na prostor svobody, bezpečnosti a práva od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a jeho fungování?

5.  S ohledem na nové volební období a blížící se výročí vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2019 a závěrů Evropské rady nazvaných „Na cestě k unii svobody, bezpečnosti a práva: milníky z Tampere“, které přijala na svém zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999, jaké má Komise priority pro další opatření EU?

Předložení: 7.12.2018

Postoupení: 11.12.2018

Platné do: 18.12.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 18. prosince 2018Právní upozornění