Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
7. december 2018
O-000140/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000140/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Claude Moraes

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


  Om:  Fremskridt i den 8. valgperiode vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

1.  Hvordan vurderer Kommissionen de fremskridt, der er gjort i den 8. valgperiode med hensyn til EU's mål om at "Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl, indvandring og forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" (artikel 3, stk. 2 i TEU)?

2.  Hvordan vurderer den de fremskridt, der er gjort i den 8. valgperiode vedrørende de specifikke mål om at unionen "sikrer, at der ikke foretages personkontrol ved de indre grænser", at den "udformer en fælles politik for asyl, indvandring og kontrol ved de ydre grænser, der bygger på solidaritet mellem medlemsstaterne, og som er retfærdig over for tredjelandsstatsborgere", og at den "bestræber sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau ved hjælp af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, racisme og fremmedhad, ved koordinerings- og samarbejdsforanstaltninger mellem politimyndigheder, strafferetlige myndigheder og øvrige kompetente myndigheder samt ved gensidig anerkendelse af strafferetlige afgørelser og om nødvendigt indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning" (artikel 67, stk. 2 og stk. 3 i TEUF)?

3.  Hvilken mening har Kommissionen om efterlevelsen af, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal" (artikel 2 i TEU)?

4.  Hvordan vurderer den de institutionelle rammer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, siden Lissabontraktaten trådte i kraft?

5.  Med henblik på den nye valgperiode og de kommende årsdage for Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 og "Tammerfors-milepælene: Hen imod en Union med frihed, sikkerhed og retfærdighed", der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i Tammerfors, hvilke prioriteter har Kommissionen da for yderligere EU-foranstaltninger?

Indgivet: 7.12.2018

Videresendt: 11.12.2018

Besvarelsesfrist: 18.12.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 18. december 2018Juridisk meddelelse