Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 21k
7 Δεκεμβρίου 2018
O-000140/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000140/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Claude Moraes

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


  Θέμα:  Πρόοδος κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

1.  Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου όσον αφορά τον στόχο της ΕΕ να «παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας»; (Άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ)

2.  Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου όσον αφορά τους ειδικούς στόχους της ΕΕ να «εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα», να «αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών» και να «καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέτρων συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων αρχών, καθώς και με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και, εάν χρειάζεται, την προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών»;  (Άρθρο 67 παράγραφος 2 και 3 της ΣΛΕΕ)

3.  Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών ενωσιακών αξιών του «σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες»; (Άρθρο 2 της ΣΕΕ)

4.  Πώς αξιολογεί τη θεσμική δομή που πλαισιώνει τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη λειτουργία της;

5.  Ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και των επερχόμενων επετείων της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1 Δεκεμβρίου 2009 και των «Οροσήμων του Τάμπερε:  προς μια Ένωση ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής όσον αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε επίπεδο ΕΕ;

Κατάθεση: 7.12.2018

Διαβίβαση: 11.12.2018

Λήξη προθεσμίας: 18.12.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου