Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 20k
7. detsember 2018
O-000140/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000140/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Claude Moraes

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel


  Teema:  Euroopa Parlamendi kaheksanda koosseisu ametiaja jooksul saavutatud edu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala küsimuses

1.  Kuidas hindab komisjon parlamendi kaheksanda ametiaja jooksul saavutatud edu ELi eesmärgi osas moodustada „oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud koos välispiiril teostatava kontrolli, varjupaiga ja sisserändega ning kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud asjakohaste meetmete võtmisega?“ (Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 2)

2.  Kuidas hindab komisjon parlamendi kaheksanda ametiaja jooksul tehtud edusamme selliste erieesmärkide osas nagu isikutele sisepiiridel piirikontrolli puudumise tagamine, varjupaiga, sisserände ja välispiiril teostatava kontrolli valdkonnas liikmesriikidevahelisel solidaarsusel põhineva ühise poliitika kujundamine, mis on õiglane kolmandate riikide kodanike suhtes, ning püüe tagada turvalisuse kõrge tase kuritegevuse, rassismi ja ksenofoobia vältimise ja nende vastu võitlemise meetmetega, politsei ja õigusasutuste ning muude pädevate asutuste tegevuse koordineerimise ja koostöö tagamise meetmetega, samuti kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste vastastikuse tunnustamisega ning vajaduse korral kriminaalõiguse alaste õigusaktide lähendamisega? (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõiked 2 ja 3)

3.  Mis on komisjoni seisukoht selle kohta, kuivõrd järgitakse selliseid ELi põhiväärtusi nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine? (Euroopa Liidu lepingu artikkel 2)

4.  Kuidas hindab komisjon vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala reguleerivat institutsioonilist korraldust pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja toimimist?

5.  Milliseid ELi edasisi meetmeid peab komisjon esmatähtsaks, pidades silmas järgmist parlamendi ametiaega ning 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingu ja 15.–16. oktoobril 1999 Euroopa Ülemkogu vastu võetud otsuste „Vabaduse, turvalisuse ja õiguse poole: Tampere istungi verstapostid“ lähenevaid aastapäevi?

Esitatud: 7.12.2018

Edastatud: 11.12.2018

Vastuse tähtaeg: 18.12.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2018Õigusalane teave