Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 21k
7. joulukuuta 2018
O-000140/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000140/2018

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Edistyminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamisessa kahdeksannen vaalikauden aikana

1.  Miten komissio arvioi kahdeksannen vaalikauden aikana tapahtunutta edistymistä seuraavan unionin tavoitteen saavuttamisessa: ”unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet”? (SEU 3 artiklan 2 kohta)

2.  Kuinka se arvioi kahdeksannen vaalikauden aikana tapahtunutta edistymistä erityistavoitteiden saavuttamisessa, joiden mukaan unioni pyrkii varmistamaan ”sen, ettei henkilöitä tarkasteta sisärajoilla”, kehittämään ”turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita sekä ulkorajavalvontaa koskevan yhteisen politiikan, joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen yhteisvastuuseen ja joka on oikeudenmukainen kolmansien maiden kansalaisia kohtaan” ja ”varmistamaan korkean turvallisuustason rikollisuutta, rasismia ja muukalaisvihaa ehkäisevillä ja torjuvilla toimenpiteillä, poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välisillä yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteillä sekä rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisella tunnustamisella ja tarvittaessa rikoslainsäädäntöjen lähentämisellä”? (SEUT 67 artiklan 2 ja 3 kohta)

3.  Mikä on komission kanta unionin perusarvojen, joihin kuuluu ”ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”, noudattamisesta? (SEU 2 artikla)

4.  Kuinka se arvioi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevaa toimielinrakennetta Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja täytäntöönpanon jälkeen?

5.  Uutta vaalikautta sekä 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen ja Eurooppa-neuvoston kokouksessa Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 hyväksyttyjen päätelmien ”Tampereen virstanpylväät: Kohti vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa unionia” vuosipäiviä silmällä pitäen: mitkä ovat komission EU:n jatkotoimia koskevat ensisijaiset tavoitteet?

Jätetty: 7.12.2018

Välitetty: 11.12.2018

Määräaika: 18.12.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus