Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 20k
7 Nollaig 2018
O-000140/2018

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000140/2018

ar an gCoimisiún

Rule 128

Claude Moraes

, thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


  Ábhar:  Dul chun cinn  le linn an 8ú téarma parlaiminteach i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais

1.  Maidir leis an dul chun cinn a rinneadh le linn an 8ú téarma parlaiminteach maidir le cuspóir AE - “limistéar saoirse, slándála agus ceartais, gan teorainneacha inmheánacha, ina n-áiritheofar saorghluaiseacht daoine i dteannta le bearta iomchuí maidir le rialuithe ar theorainneacha seachtracha, tearmann agus inimirce, maille leis an gcoirpeacht a chosc agus a chomhrac a chur ar fáil dá saoranaigh”, conas a dhéanann sé é sin a mheas? (Airteagal 3(2) CAE)

2.  Maidir le dul chun cinn a rinneadh le linn an 8ú téarma parlaiminteach i dtaca leis na cuspóirí sonracha: “ a áirithiú nach mbeidh rialuithe ar dhaoine ag teorainneacha inmheánacha”, “comhbheartas a chumadh maidir le tearmann, inimirce agus rialú ag teorainneacha seachtracha, bunaithe ar an dlúthpháirtíocht idir Ballstáit a thugann cothrom na féinne do náisiúnaigh tríú tíortha”, agus “a dícheall a dhéanamh ardleibhéal slándála a áirithiú trí bhearta chun an choireacht, an ciníochas agus an tseineafóibe a chosc agus a chomhrac agus trí bhearta um chomhordú agus um chomhar idir na húdaráis phóilíneachta agus bhreithiúnacha agus údaráis inniúla eile, agus trí bhreithiúnais a aithint go frithpháirteach in ábhair choiriúla, agus, más gá, trí na dlíthe coiriúla a chomhfhogasú”, conas a dhéanann sé an méid sin a mheas? (Airteagal 67(2) agus (3) CFAE)

3.  Cad é dearcadh an Choimisiúin maidir le  cloí le luachanna bunaidh an Aontais “meas ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus ar an meas ar chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad”? (Airteagal 2 CAE)

4.  Maidir leis an socrú institiúideach lena rialaítear réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, conas a dhéanann sé é sin agus feidhmiú an tsocraithe sin a mheas??

5.  Ag féachaint i dtreo an téarma pharlaimintigh nua agus an comóradh bliana atá ar na bacáin ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009 agus “garspriocanna Tampere: I dtreo Aontas na Saoirse, na Slándála agus an Cheartais” arna ghlacadh ag cruinniú na Comhairle Eorpaí an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999 in Tampere, cad iad na tosaíochtaí atá ag an gCoimisiún maidir le bearta eile AE?

Curtha síos: 7.12.2018

Curtha ar aghaidh: 11.12.2018

Spriocam le haghaidh freagra: 18.12.2018

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 18 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil