Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 20k
2018 m. gruodžio 7 d.
O-000140/2018

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000140/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Claude Moraes

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu


  Tema:  8-osios Parlamento kadencijos pažanga, susijusi su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve

1.  Kaip Komisija vertina pažangą, padarytą per 8-ąją Parlamento kadenciją siekiant šio ES tikslo: „Sąjunga savo piliečiams siūlo vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas išorės sienų kontrolės, prieglobsčio suteikimo, imigracijos ir nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones“? (ES sutarties 3 straipsnio 2 dalis).

2.  Kaip ji vertina pažangą, padarytą per 8-ąją Parlamento kadenciją siekiant šių konkrečių tikslų: užtikrinti, „kad nebus asmenų kontrolės jiems kertant vidaus sienas“, suformuluoti „valstybių narių solidarumu paremtą bendrą prieglobsčio, imigracijos ir išorės sienų kontrolės politiką, kuri būtų teisinga trečiųjų šalių piliečiams“ ir „užtikrinti aukštą saugumo lygį prevencijos bei kovos su nusikalstamumu, rasizmu ir ksenofobija priemonėmis, taip pat policijos ir teisminių institucijų bei kitų kompetentingų valdžios institucijų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonėmis, taip pat tarpusavyje pripažįstant teismo sprendimus baudžiamosiose bylose, o prireikus derinant baudžiamuosius įstatymus“? (SESV 67 straipsnio 2 ir 3 dalys)

3.  Kokia jos nuomonė dėl vertybių, kuriomis grindžiama ES: „pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises“, laikymosi? (ES sutarties 2 straipsnis)

4.  Kaip ji vertina institucinę sistemą, kuria reglamentuojama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, ir jos veikimą?

5.  Kokie yra Komisijos prioritetai dėl tolesnių ES priemonių artėjant naujai Parlamento kadencijai ir 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios Lisabonos sutarties ir 1999 m. spalio 15 ir 16 d. Tamperėje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtų Tamperės gairių „Kelyje į laisvės, saugumo ir teisingumo sąjungą“ minėjimui?

Pateikta: 7.12.2018

Perduota: 11.12.2018

Atsakyti iki: 18.12.2018

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 18 d.Teisinis pranešimas