Deputātu jautājumi
PDF 183kWORD 18k
2018. gada 7. decembris
O-000140/2018

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000140/2018

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā


  Temats:  Astotā sasaukuma laikā panāktais progress attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu

1.  Kā Komisija vērtē astotā sasaukuma laikā panākto progresu attiecībā uz ES mērķi “piedāvāt saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, kas attiecas uz ārējo robežu kontroli, patvēruma meklētājiem, imigrāciju un noziedzības novēršanu un apkarošanu” (LES 3. panta 2. punkts)?

2.  Kā tā vērtē astotā sasaukuma laikā panākto progresu attiecībā uz šādiem konkrētiem mērķiem — “nodrošināt to, ka netiek veikta personu kontrole pie iekšējām robežām”, “izstrādāt uz dalībvalstu solidaritāti balstītu kopēju patvēruma, imigrācijas un ārējo robežu kontroles politiku, kas ir taisnīga attiecībā pret trešo valstu pilsoņiem” un “nodrošināt augstu drošības līmeni ar noziedzības, rasisma un ksenofobijas novēršanas un apkarošanas pasākumiem, ar koordinācijas un sadarbības pasākumiem starp policiju un tiesu iestādēm, un citām kompetentām iestādēm, kā arī ar nolēmumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās un, vajadzības gadījumā, ar krimināllikumu tuvināšanu” (LESD 67. panta 2.  un 3. punkts)?

3.  Kāds ir tās viedoklis attiecībā uz šādu Savienības pamatvērtību ievērošanu — “vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības” (LES 2. pants)?

4.  Kā tā vērtē institucionālo struktūru, kas reglamentē brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kopš stājies spēkā un darbojas Lisabonas līgums?

5.  Sagaidot jauno Parlamenta sasaukumu un gaidāmo gadadienu, atzīmējot Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī, un ņemot vērā Eiropadomes sanāksmē 1999. gada 15. un 16. oktobrī Tamperē pieņemtos secinājumus “Ceļā uz brīvības, drošības un tiesiskuma savienību: Tamperes pavērsiens”, kādas ir Komisijas prioritātes attiecībā uz turpmākiem ES pasākumiem?

Iesniegšanas datums: 7.12.2018

Nosūtīts: 11.12.2018

Termiņš atbildei: 18.12.2018

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. decembrisJuridisks paziņojums