Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 21k
7 december 2018
O-000140/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000140/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Claude Moraes

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


  Betreft:  Vooruitgang tijdens de achtste zittingsperiode inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

1.  Hoe beoordeelt de Commissie de vooruitgang die tijdens de achtste zittingsperiode is geboekt met betrekking tot de doelstelling van de EU om haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen te bieden, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en voorkoming en bestrijding van criminaliteit"? (artikel 3, lid 2, VEU)

2.  Hoe beoordeelt zij de vooruitgang die tijdens de achtste zittingsperiode is geboekt met betrekking tot de specifieke doelstellingen om ervoor te zorgen dat aan de binnengrenzen geen personencontroles worden verricht,  om een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen te ontwikkelen, dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en dat billijk is ten aanzien van de onderdanen van derde landen, en om ernaar te streven een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, racisme en vreemdelingenhaat, maatregelen inzake coördinatie en samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken en andere bevoegde autoriteiten, alsmede door de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken en, zo nodig, door de onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen? (artikel 67, lid 2 en 3, VWEU)

3.  Wat denkt de Commissie over de eerbiediging van de fundamentele waarden van de Unie, namelijk eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren? (artikel 2 VEU).

4.  Hoe beoordeelt zij de institutionele structuur voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de werking ervan?

5.  Met het oog op de nieuwe zittingsperiode en de komende verjaardagen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 en "De mijlpalen van Tampere: naar een Unie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid", aangenomen tijdens de Europese Raad van Tampere op 15 en 16 oktober 1999, welke prioriteiten heeft de Commissie voor verdere EU‑maatregelen?

Ingediend: 7.12.2018

Doorgezonden: 11.12.2018

Uiterste datum beantwoording: 18.12.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 18 december 2018Juridische mededeling