Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 21k
7. decembra 2018
O-000140/2018

Otázka na ústne zodpovedanie O-000140/2018

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Claude Moraes

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


  Vec:  Pokrok v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti počas 8. legislatívneho obdobia

1.  Ako Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý v 8. legislatívnom období pri plnení cieľa EÚ ponúkať „svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou“? (Článok 3 ods. 2 Zmluvy o EÚ)

2.  Ako hodnotí pokrok dosiahnutý počas 8. legislatívneho obdobia vzhľadom na špecifické ciele zabezpečiť „absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach“, tvoriť „spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín“, a usilovať sa „o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordináciu a spoluprácu medzi policajnými a justičnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi, ako aj vzájomným uznávaním rozsudkov v trestných veciach a v prípade potreby aj aproximáciou trestnoprávnych predpisov“? (Článok 67 ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ)

3.  Aký má názor na dodržiavanie hodnôt, na ktorých je EÚ založená, ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám? (Článok 2 Zmluvy o EÚ)

4.  Ako hodnotí inštitucionálny rámec, ktorý riadi oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, a jeho fungovanie?

5.  Aké sú priority Komisie na ďalšie opatrenia EÚ s výhľadom na nové parlamentné volebné obdobie a nadchádzajúce výročie nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra a výročie Tamperských míľnikov: Smerom k únii slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré Európska rada prijala 15. a 16. októbra 1999 v Tampere?

Predložené: 7.12.2018

Postúpené: 11.12.2018

Termín na zodpovedanie: 18.12.2018

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 18. decembra 2018Právne oznámenie