Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 20k
7 december 2018
O-000140/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000140/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Claude Moraes

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


  Angående:  Framsteg under den åttonde valperioden på området frihet, säkerhet och rättvisa

1.  Hur bedömer kommissionen de framsteg som gjorts under den åttonde valperioden avseende EU:s mål att ”erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet”? (artikel 3.2 i EU-fördraget)

2.  Hur mäter kommissionen de framsteg som gjorts under den åttonde valperioden när det gäller de specifika målen att ”säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna”, ”utarbeta en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeländer” och ”verka för att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom förebyggande och bekämpning av brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, genom åtgärder för samordning och samarbete mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter samt ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål och, vid behov, genom tillnärmning av den straffrättsliga lagstiftningen”? (artikel 67.2 och 67.3 i EUF-fördraget)

3.  Hur ser kommissionen på respekten för EU:s grundläggande värden för ”människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”? (artikel 2 i EU-fördraget)

4.  Hur bedömer kommissionen den institutionella struktur som styr området med frihet, säkerhet och rättvisa sedan Lissabonfördragets ikraftträdande och dess funktionssätt?

5.  Inför den nya valperioden och de kommande årsdagarna av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 och slutsatserna Mot en union för frihet, säkerhet och rättvisa: milstolparna i Tammerfors, som antogs vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999, vilka är kommissionens prioriteringar när det gäller ytterligare EU-åtgärder?

Ingiven: 7.12.2018

Vidarebefordrad: 11.12.2018

Sista svarsdag: 18.12.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 18 december 2018Rättsligt meddelande