Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 17k
20 декември 2018 г.
O-000142/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000142/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Czesław Adam Siekierski

от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони


  Относно:  Едри хищници

С директивите на ЕС за опазване на природата (Директива 92/43/ЕИО за местообитанията относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици) се установява правната рамка, необходима за защитата на около 1500 животински и растителни вида и на около 200 редки типа местообитания в ЕС. След приемането на Директивата за местообитанията през 1992 г. някои видове, определени като нуждаещи се от специална защита, са достигнали добро равнище на съхранение. Пример за това са вълците, чиято популация в цяла Европа е възстановена и дори е надвишила праговете на определени региони. В резултат на това съществува конфликт на съжителство между домашните животни и едрите хищници, който застрашава по-специално съществуването на тези животни, отглеждани на пасища и в открити пасищни системи в планинските и слабо населените региони. В по-гъсто населените селски райони наличието на едри хищници може да има отрицателно въздействие върху социално-икономическото развитие на местните общности и върху традиционното селско стопанство и устойчивия туризъм.

1.  Може ли Комисията да обясни колко редовно се наблюдават и оценяват Директивата за местообитанията и нейните приложения, за да се гарантира, че те отразяват текущите развития, и дали впоследствие се предлагат актуализации, така че да се адаптира състоянието на защита на видовете веднага след постигането на желания природозащитен статус?

2.  Като се има предвид, че през последните години в Европа са се развили някои видове, напр. вълци, мечки и рисове, Комисията обмисля ли да извърши повторно определяне на терминологията, която описва дадена популация от определен вид?

3.  Какво е становището на Комисията относно необходимостта от активно включване на регионалните и местните участници и как ще осигурява подкрепа, така че да могат да бъдат предприемани конкретни действия в конкретни региони с цел ефективно разрешаване на конфликти, свързани със съвместното съществуване между местните популации и едрите хищници?

4.  Може ли да обясни как, заедно с държавите членки, Комисията планира да предприема конкретни мерки за решаване на проблемите в опит да се гарантира устойчивото развитие на селските райони и местното селско стопанство, по-специално по отношение на традиционните селскостопански практики, като например скотовъдството?

5.  Като се има предвид, че тя възнамерява да актуализира и разработва допълнително документите с насоки, както се изисква в резолюцията на Парламента от 15 ноември 2017 г. относно план за действие за природата, хората и икономиката, и като се има предвид необходимостта от гъвкавост, може ли тя да посочи на какъв етап е изготвянето на посочените насоки и до каква степен тя ще включва и ще се допитва до Парламента, преди да ги приеме?

Внесен: 20.12.2018

Предаден: 24.12.2018

Краен срок за отговор: 31.12.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация