Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 17k
20. prosince 2018
O-000142/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000142/2018

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Czesław Adam Siekierski

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


  Předmět:  Velcí predátoři

Unijní směrnice o ochraně přírody (směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků) vytvářejí právní rámec pro ochranu přibližně 1500 živočišných a rostlinných druhů a asi 200 vzácných přírodních stanovišť v Evropské unii. Od roku 1992, kdy byla přijata směrnice o ochraně přírodních stanovišť, však bylo u některých druhů, které podle této směrnice vyžadovaly zvláštní ochranu, dosaženo příznivého stavu. Příkladem jsou vlci, jejichž celoevropská populace byla obnovena a dokonce překročila limity některých regionů. Dochází tak ke konfliktům při koexistenci domácích zvířat a velkých šelem, kdy je ohrožen zvláště chov zvířat na pastvinách a systémy otevřených pastvin v horských a řídce osídlených regionech. V hustěji osídlených venkovských oblastech může mít přítomnost velkých šelem negativní vliv na sociálně-ekonomický rozvoj místních komunit a na tradiční zemědělství a udržitelný cestovní ruch.

1.  Může Komise vysvětlit, jak často směrnici o přírodních stanovištích a její přílohy monitoruje a vyhodnocuje, aby bylo zajištěno, že její ustanovení odpovídají současnému vývoji? V případě, že je dosaženo příznivého stavu určitého druhu, předkládá Komise návrhy na změnu stavu ochrany?

2.  Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo v Evropě k šíření určitých druhů, například vlků, medvědů a rysů, zvažuje Komise nové definování terminologie pro popis populací určitých druhů?

3.  Jak se Komise staví k otázce aktivního zapojení regionálních a místních subjektů a jakou jim bude poskytovat podporu, aby bylo možné provádět v některých regionech konkrétní činnosti s cílem vyřešit konflikty, které vznikají z koexistence místních populací a velkých predátorů?

4.  Může Komise vysvětlit, jaká konkrétní opatření plánuje spolu s členskými státy k zajištění udržitelného rozvoje venkovských oblastí a místního zemědělství, zejména s ohledem na tradiční zemědělské postupy, jako je pastevectví?

5.  Vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu aktualizovat a dále rozvíjet pokyny, jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství, a vzhledem k tomu, že je zapotřebí flexibility, může Komise sdělit, v jaké fázi se nachází práce na vytváření těchto pokynů a do jaké míry bude do této činnosti zapojen Evropský parlament a jak bude před přijetím pokynů konzultován?

Předložení: 20.12.2018

Postoupení: 24.12.2018

Platné do: 31.12.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění