Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 92kWORD 17k
20. december 2018
O-000142/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000142/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Czesław Adam Siekierski

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


  Om:  Store rovdyr

I EU's naturdirektiver (habitatdirektiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og fugledirektiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle) fastlægges de retlige rammer, der er nødvendige for at beskytte ca. 1 500 dyre- og plantearter og ca. 200 sjældne naturtyper i EU. Siden vedtagelsen af habitatdirektivet i 1992 har visse arter, der kræver særlig beskyttelse, imidlertid nået et godt bevaringsniveau. Et eksempel er ulve, hvis europæiske population er blevet genetableret og endda har overskredet tærsklerne i visse regioner. Som følge heraf er der opstået et problem med sameksistensen mellem husdyr og store rovdyr, hvilket især truer forekomsten af de dyr, der holdes på græs og åbne græsningsområder i bjergområder og tyndt befolkede områder. I mere tæt befolkede landdistrikter kan tilstedeværelsen af store rovdyr have en negativ indvirkning på den socioøkonomiske udvikling i lokalsamfundene og på traditionelt landbrug og bæredygtig turisme.

1.  Kan Kommissionen forklare, hvor regelmæssigt habitatdirektivet og bilagene hertil overvåges og evalueres for at sikre, at de afspejler den aktuelle udvikling, og hvorvidt der efterfølgende foreslås ajourføringer for at tilpasse arternes beskyttelsesstatus, så snart den ønskede bevaringsstatus er opnået?

2.  Overvejer Kommissionen, i betragtning af at visse arter har udviklet sig i Europa i de seneste år, f.eks. ulve, bjørne og losser, at omdefinere den terminologi, der beskriver en population af bestemte arter?

3.  Hvordan ser den på behovet for aktivt at inddrage regionale og lokale aktører, og hvordan vil den yde støtte, således at der kan træffes konkrete foranstaltninger i bestemte regioner for effektivt at løse problemer med sameksistens mellem lokalbefolkningen og store rovdyr?

4.  Kan Kommissionen forklare, hvordan den sammen med medlemsstaterne agter at træffe konkrete foranstaltninger til at behandle problemer i et forsøg på at sikre en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og det lokale landbrug, navnlig med hensyn til traditionel landbrugspraksis som f.eks. pastoralisme?

5.  Kan den i betragtning af sin hensigt om at ajourføre og videreudvikle vejledningsdokumenter, som det kræves i Parlamentets beslutning af 15. november 2017 om en handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien, og i lyset af behovet for fleksibilitet, angive, hvilken fase den har nået med hensyn til udarbejdelsen af disse retningslinjer, og i hvilket omfang den vil inddrage og høre Parlamentet, inden den vedtager dem?

Indgivet: 20.12.2018

Videresendt: 24.12.2018

Besvarelsesfrist: 31.12.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse