Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 18k
20 Δεκεμβρίου 2018
O-000142/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000142/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Czesław Adam Siekierski

εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


  Θέμα:  Μεγάλοι θηρευτές

Οι οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και οδηγία 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών) θεσπίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την προστασία περίπου 1 500 ζωικών και φυτικών ειδών και περίπου 200 ειδών σπάνιων οικοτόπων στην ΕΕ. Ωστόσο, από την έκδοση της οδηγίας για τους οικοτόπους το 1992, ορισμένα είδη που είχαν χαρακτηριστεί ως χρήζοντα ειδικής προστασίας έχουν φθάσει σε καλό επίπεδο διατήρησης. Μια τέτοια περίπτωση συνιστούν οι λύκοι, των οποίων ο πληθυσμός σε ευρωπαϊκή κλίμακα έχει αποκατασταθεί, και μάλιστα έχει υπερβεί τα όρια σε ορισμένες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί σύγκρουση όσον αφορά τη συνύπαρξη μεταξύ κατοικίδιων ζώων και μεγάλων σαρκοφάγων ζώων, στο πλαίσιο της οποίας απειλείται ιδίως η ύπαρξη των ζώων που εκτρέφονται σε βοσκοτόπους και σε ανοικτά συστήματα βόσκησης σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές. Σε πιο πυκνοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, η παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων ζώων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και στην παραδοσιακή γεωργία και τον βιώσιμο τουρισμό.

1.  Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει πόσο τακτικά παρακολουθούνται και αξιολογούνται η οδηγία για τους οικοτόπους και τα παραρτήματά της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες εξελίξεις, και κατά πόσο προτείνονται στη συνέχεια επικαιροποιήσεις για την προσαρμογή του καθεστώτος προστασίας των ειδών, μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης;

2.  Δεδομένου ότι, κατά τα τελευταία έτη, έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη ορισμένα είδη όπως λύκοι, αρκούδες και λύγκες, εξετάζει η Επιτροπή τον επανακαθορισμό της ορολογίας που περιγράφει τον πληθυσμό συγκεκριμένου είδους;

3.  Ποια είναι η άποψή της για την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και πώς θα παράσχει στήριξη ώστε να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές για την αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων συνύπαρξης τοπικών πληθυσμών και μεγάλων θηρευτών;

4.  Μπορεί να εξηγήσει πώς σχεδιάζει, από κοινού με τα κράτη μέλη, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και της τοπικής γεωργίας, ιδίως όσον αφορά παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, όπως η νομαδική κτηνοτροφία;

5.  Δεδομένου ότι προτίθεται να επικαιροποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ευελιξία, θα μπορούσε να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην εκπόνηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και σε ποιο βαθμό θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και θα ζητήσει τη γνώμη του πριν από την έγκρισή τους;

Κατάθεση: 20.12.2018

Διαβίβαση: 24.12.2018

Λήξη προθεσμίας: 31.12.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου