Parlamendi esitatud küsimused
PDF 90kWORD 17k
20. detsember 2018
O-000142/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000142/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Czesław Adam Siekierski

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel


  Teema:  Suured kiskjad

ELi loodusdirektiividega (elupaikade direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta ning linnudirektiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta) on ELis kehtestatud õiguslik raamistik umbes 1500 looma- ja taimeliigi ning umbes 200 haruldase elupaigatüübi kaitseks. Pärast elupaikade direktiivi vastuvõtmist 1992. aastal on mõne erikaitse alla võetud liigi populatsioon jõudnud hea seisundini. Üheks näiteks on hundid, kelle populatsiooni suurus on taastunud kõikjal Euroopas ja mõnes piirkonnas isegi ületab piirmäära. Selle tulemusena on tekkinud vastuolu koduloomade ja suurte kiskjaliste kooseksisteerimise vahel, mis ohustab eelkõige mägistes ja hõredalt asustatud piirkondades karjamaal ja vabalt karjatatavaid loomi. Tihedama asustusega maapiirkondades võib suurte kiskjaliste kohalolu mõjuda halvasti kohalike kogukondade sotsiaal-majanduslikule arengule ning traditsioonilisele põllumajandusele ja säästvale turismile.

1.  Kas komisjon võiks selgitada, millise sagedusega toimub elupaikade direktiivi ja selle lisade järelevalve ja hindamine, mis kindlustaks nende vastavuse viimase aja suundumustele, ning kas soovitud kaitsetaseme saavutamise järel soovitatakse liikide kaitsestaatuse kohandamist?

2.  Kas komisjon kaalub teatud liikide populatsiooni kirjeldavate terminite ümbermõtestamist, võttes arvesse mõne liigi, näiteks huntide, karude ja ilveste populatsiooni kasvu viimastel aastatel Euroopas?

3.  Milline on komisjoni arvamus vajaduse kohta aktiivselt kaasata piirkondlikke ja kohalikke osalejaid ning kuidas kavatsetakse toetada konkreetsete meetmete võtmist teatud piirkondades, et tõhusalt lahendada kohalike elanike ja suurte kiskjate kooseksisteerimise konflikti?

4.  Kas komisjon võiks selgitada, milliseid konkreetseid meetmeid ta kavatseb koos liikmesriikidega võtta, et püüda kindlustada maapiirkondade ja kohaliku põllumajanduse säästvat arengut, eriti mis puudutab selliseid traditsioonilisi põllumajandustavasid nagu karjakasvatus?

5.  Arvestades, et kuna komisjon kavatseb suunisdokumente ajakohastada ja täiendada, nagu nõuti parlamendi 15. novembri 2017. aasta resolutsioonis loodust, rahvast ja majandust käsitleva tegevuskava kohta, ning arvestades vajadust paindlikkuse järele, kas komisjon võiks teada anda, kui kaugele on nimetatud suuniste koostamisega jõutud ja mil määral kavatseb komisjon enne nende vastuvõtmist parlamenti kaasata?

Esitatud: 20.12.2018

Edastatud: 24.12.2018

Vastuse tähtaeg: 31.12.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusalane teave