Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 89kWORD 17k
20. joulukuuta 2018
O-000142/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000142/2018

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Czesław Adam Siekierski

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta


  Aihe:  Suurpedot

EU:n luontodirektiiveillä (elinympäristödirektiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta ja lintudirektiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta) luodaan oikeudellinen kehys, jota tarvitaan suojelemaan noin 1 500 eläin- ja kasvilajia ja noin 200 harvinaista elinympäristötyyppiä unionissa. Elinympäristödirektiivin hyväksymisestä vuonna 1992 lähtien jotkin erityistä suojelua vaativiksi lajeiksi nimetyt lajit ovat kuitenkin saavuttaneet hyvän suojelutason. Esimerkkitapauksen muodostavat sudet, joiden Euroopan laajuinen kanta on vakiintunut uudelleen ja jopa ylittänyt kynnykset joillakin alueilla. Tämän tuloksena kotieläinten ja suurpetojen välille on kehittynyt rinnakkaisen olemassaolon konflikti, joka uhkaa erityisesti laitumella pidettävien ja avoimesti laiduntavien eläinten olemassaoloa vuoristoisilla ja harvaanasutuilla seuduilla. Tiheämmin asutuilla maaseutualueilla suurten lihansyöjien esiintyminen voi vaikuttaa kielteisesti paikallisyhteisöjen sosioekonomiseen kehitykseen ja perinteiseen maatalouteen ja kestävään matkailuun.

1.  Voiko komissio selittää, miten säännöllisesti elinympäristödirektiiviä ja sen liitteitä valvotaan ja arvioidaan sen varmistamiseksi, että ne heijastavat nykyistä kehitystä, ja esitetäänkö sen johdosta päivityksiä mukauttamaan lajien suojeluasemaa heti kun haluttu suojelutaso on saavutettu?

2.  Koska tietyt lajit, kuten sudet, karhut ja ilvekset, ovat viime vuosina kehittyneet Euroopassa, harkitseeko komissio uusia määritelmiä terminologialle, jolla kuvataan tietyn lajin kantaa?

3.  Miten komissio suhtautuu tarpeeseen ottaa alueelliset ja paikalliset toimijat aktiivisesti mukaan, ja miten se tarjoaa tukea sille, että tietyillä alueilla voidaan toteuttaa käytännön toimia, joilla ratkaistaan rinnakkaisen olemassaolon konfliktit paikallisten väestöjen ja suurpetojen välillä?

4.  Voiko komissio selittää, miten se aikoo yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteuttaa käytännön toimenpiteitä ratkaistakseen kysymykset pyrkiessään turvaamaan maaseutualueiden ja paikallisen maanviljelyn kestävän kehityksen erityisesti kotieläintalouden kaltaisten perinteisten maatalouskäytäntöjen osalta?

5.  Koska komissio aikoo päivittää ja edelleen kehittää ohjeasiakirjoja, kuten parlamentti vaati 15. marraskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa toimintasuunnitelmasta luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, ja koska tarvitaan joustavuutta, voiko komissio ilmoittaa, mihin vaiheeseen se on päässyt kyseisten suuntaviivojen valmistelussa ja missä laajuudessa se aikoo ottaa parlamentin mukaan työhön ja kuulla sitä ennen niiden hyväksymistä?

Jätetty: 20.12.2018

Välitetty: 24.12.2018

Määräaika: 31.12.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus