Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 92kWORD 17k
20 Nollaig 2018
O-000142/2018

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000142/2018

ar an gCoimisiún

Rule 128

Czesław Adam Siekierski

thar ceann An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


  Ábhar:  Creachadóirí móra

Bunaítear le Treoracha AE Fiadhúlra (Treoir um Ghnáthóga 92/43/CEE maidir le gnáthóga nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a chaomhnú agus an Treoir um Éin 2009/147/CE maidir le héin fhiáine a chaomhnú) an creat dlíthiúil is gá chun 1500 speiceas ainmhithe agus plandaí agus 200 cineál gnáthóige neamhchoitianta san Aontas a chosaint. Mar sin féin, ó glacadh an Treoir um Ghnáthóga i 1992, tá leibhéal maith caomhnaithe bainte amach i gcás speicis áirithe arna n-ainmniú mar speicis a bhfuil cosaint speisialta ag teastáil uathu. Ceann de na samplaí sin is ea mic tíre. Tá a ndaonra athbhunaithe ar fud na hEorpa agus sáraíodh an tairseach i roinnt réigiún. Dá thoradh sin, tá coinbhleacht tar éis tarlú maidir le hainmhithe baile agus feoiliteoirí móra ag cómhaireachtáil lena chéile, rud a chuireann maireachtáil na n-ainmhithe sin, a choimeádtar ar féarach nó i gcórais féaraigh oscailte i réigiúin shléibhtiúla agus atá tearc i ndaonra, i mbaol. I limistéir thuaithe a bhfuil daonra níos mó iontu, is féidir tionchar diúltach a bheith ar fhorbairt shocheacnamaíoch na bpobal áitiúla agus ar thalmhaíocht thraidisiúnta agus ar thurasóireacht inbhuanaithe mar gheall ar fheoiliteoirí móra a bheith ann.

1.  An féidir leis an gCoimisiún a mhíniú a mhinice a dhéantar faireachán agus meastóireacht ar an Treoir um Ghnáthóga agus na hiarscríbhinní a ghabhann léi chun a áirithiú go léirítear leo forbairtí reatha agus an bhfuil nuashonruithe beartaithe ina dhiaidh sin chun an stádas cosanta a oiriúnú a luaithe a bhainfear amach an stádas caomhnaithe is inmhianaithe?

2.  I bhfianaise na bhforbairtí atá déanta, le blianta beaga anuas, i gcás speicis áirithe, e.g. mic tíre, béir agus lincsí, an bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an téarmaíocht lena ndéantar cur síos ar speiceas áirithe a athshainiú?

3.  Cad é a thuairim maidir leis an ngá rannpháirtíocht na ngníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla a éascú go gníomhach agus conas a chuirfidh sé tacaíocht ar fáil ionas gur féidir bearta nithiúla a ghlacadh i réigiúin áirithe chun coinbhleachta cómhaireachtála a réiteach go héifeachtach idir pobail áitiúla agus creachadóirí móra?

4.  An féidir leis a mhíniú an bealach a bhfuil sé i gceist aige bearta nithiúla a ghlacadh, in éineacht leis na Ballstáit, chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna mar iarracht chun forbairt inbhuanaithe na limistéar tuaithe agus na talmhaíochta áitiúla a chosaint, go háirithe maidir le cleachtais talmhaíochta thraidisiúnta ar nós an tréadachais?

5.  Toisc go bhfuil sé i gceist aige treoirdhoiciméid a nuashonrú agus a fhorbairt tuilleadh, mar a iarradh sa rún ón bParlaimint an 15 Samhain 2017 maidir le Plean Gníomhaíochta don dúlra, do dhaoine agus don gheilleagar agus i bhfianaise an ghá atá le solúbthacht, an bhféadfadh sé a rá ag cén chéim a bhfuil sé maidir leis na treoirlínte sin a dhréachtú agus a mhéid a bheidh an Pharlaimint rannpháirteach agus a mhéid a rachaidh sé i gcomhairle leis an bParlaimint sula nglacfaidh sé iad?

Curtha síos: 20.12.2018

Curtha ar aghaidh: 24.12.2018

Spriocam le haghaidh freagra: 31.12.2018

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil