Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 17k
2018. gada 20. decembris
O-000142/2018

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000142/2018

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Czesław Adam Siekierski

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja komitejas vārdā


  Temats:  Lielie plēsēji

ES Direktīvas dabas aizsardzības jomā (Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Putnu Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību) nosaka tiesisko regulējumu, kas ir nepieciešams, lai ES aizsargātu apmēram 1500 dzīvnieku un augu sugas un apmēram 200 retu dzīvotņu veidus. Tomēr kopš Dzīvotņu direktīvas pieņemšanas 1992. gadā attiecībā uz dažām sugām, kurām ir vajadzīga īpaša aizsardzība, ir panākts labs saglabāšanas līmenis. Tipisks piemērs ir vilku populācija, kuru skaits Eiropā ir atjaunots un dažos reģionos pat pārsniedz noteikto slieksni. Rezultātā ir izveidojies līdzāspastāvēšanas konflikts starp mājdzīvniekiem un lielajiem plēsējiem, kas jo īpaši apdraud to dzīvnieku eksistenci, kuri tiek turēti ganībās un atvērtas ganību sistēmās kalnu apgabalos un mazapdzīvotos reģionos. Blīvi apdzīvotās lauku teritorijās lielie plēsēji var negatīvi ietekmēt vietējo kopienu sociālekonomisko attīstību, kā arī tradicionālo lauksaimniecību un ilgtspējīgu tūrismu.

1.  Vai Komisija var paskaidrot, cik regulāri tiek uzraudzīta un novērtēta Dzīvotņu direktīva un tās pielikumi, lai nodrošinātu, ka tie atspoguļo pašreizējās norises, un vai pēc tam tiek ierosināts atjaunināt sugu aizsardzības statusu, tiklīdz ir sasniegts vēlamais saglabāšanas stāvoklis?

2.  Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados Eiropā ir attīstījušās dažas sugas, piemēram, vilki, lāči un lūši, vai Komisija apsver iespēju pārskatīt terminoloģiju, kas raksturo konkrētu sugu populāciju?

3.  Kāds ir tās viedoklis par nepieciešamību aktīvi iesaistīt reģionālos un vietējos dalībniekus un kā tā sniegs atbalstu, lai konkrētos reģionos varētu veikt konkrētus pasākumus nolūkā efektīvi atrisināt vietējo iedzīvotāju un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanas konfliktus?

4.  Vai Komisija kopā ar dalībvalstīm var paskaidrot, kā tās plāno veikt konkrētus pasākumus, lai risinātu jautājumus saistībā ar centieniem nodrošināt lauku apvidu un vietējās lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši attiecībā uz tradicionālo lauksaimniecības praksi, piemēram, ganību lopkopību?

5.  Ņemot vērā, ka tā plāno atjaunināt un pilnveidot vadlīnijas, kā tas tika pieprasīts Parlamenta 2017. gada 15. novembra rezolūcijā par rīcības plānu dabai, cilvēkam un ekonomikai, un ņemot vērā vajadzību pēc elastīguma, vai tā, lūdzu, varētu norādīt, kādu posmu tā ir sasniegusi, izstrādājot minētās vadlīnijas, un kādā mērā tā pirms to pieņemšanas iesaistīs Parlamentu un apspriedīsies ar to?

Iesniegšanas datums: 20.12.2018

Nosūtīts: 24.12.2018

Termiņš atbildei: 31.12.2018

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums