Parlementaire vragen
PDF 89kWORD 17k
20 december 2018
O-000142/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000142/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Czesław Adam Siekierski

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


  Betreft:  Grote roofdieren

De natuurrichtlijnen van de EU (de habitatrichtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en de vogelrichtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand) vormen het wettelijke kader voor de bescherming van zowat 1 500 dieren- en plantensoorten en 200 zeldzame soorten habitats in de EU. Sinds de vaststelling van de habitatrichtlijn in 1992 hebben bepaalde soorten die waren aangemerkt als soorten die speciale bescherming behoeven, een goed niveau van instandhouding bereikt. Een voorbeeld hiervan is de wolf, waarvan de populatie op Europees niveau is hersteld en in bepaalde regio's zelfs de drempelwaarden heeft overschreden. Dit leidt tot een samenlevingsconflict tussen huisdieren en grote carnivoren, die met name een bedreiging vormen voor het leven van dieren op weidegronden en open graasgebieden in bergachtige en dunbevolkte gebieden. In meer dichtbevolkte plattelandsgebieden kan de aanwezigheid van grote carnivoren negatieve gevolgen hebben voor de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale gemeenschappen en voor de traditionele landbouw en duurzaam toerisme.

1.  Kan de Commissie uitleggen hoe vaak de habitatrichtlijn en de bijlagen daarbij worden herzien en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat zij aansluiten op de recentste ontwikkelingen en of op grond daarvan wijzigingen worden voorgesteld om de beschermingsstatus van soorten aan te passen zodra de gewenste instandhoudingsstatus is bereikt?

2.  Is de Commissie, gezien het feit dat sommige soorten zoals wolven, beren en lynxen zich de laatste jaren in Europa hebben ontwikkeld, voornemens om de terminologie voor de omschrijving van de populatie van bepaalde soorten te herzien?

3.  Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van de noodzaak om regionale en lokale actoren actief te betrekken en hoe wil zij steun verlenen zodat in bepaalde regio's concrete maatregelen kunnen worden genomen om de samenlevingsconflicten tussen lokale populaties en grote roofdieren op te lossen?

4.  Kan de Commissie meedelen welke concrete maatregelen zij samen met de lidstaten wil nemen om de problemen aan te pakken en de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden en lokale landbouw te verzekeren, met name wat betreft traditionele landbouwpraktijken zoals nomadische veeteelt?

5.  Kan de Commissie, gezien haar voornemen om de richtsnoeren ter zake bij te werken en verder te ontwikkelen, zoals gevraagd door het Parlement in zijn resolutie van 15 november 2017 over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie, en gezien de behoefte aan flexibiliteit, aangeven hoe ver zij gevorderd is met het opstellen van dergelijke richtsnoeren en in hoeverre zij het Parlement wil betrekken en raadplegen alvorens deze richtsnoeren vast te stellen?

Ingediend: 20.12.2018

Doorgezonden: 24.12.2018

Uiterste datum beantwoording: 31.12.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 januari 2019Juridische mededeling