Interpelacje
PDF 190kWORD 17k
20 grudnia 2018
O-000142/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000142/2018

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Czesław Adam Siekierski

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


  Przedmiot:  Duże drapieżniki

Unijne dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa, oraz dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywa ptasia) stanowią ramy prawne niezbędne do ochrony ok. 1500 gatunków zwierząt i roślin oraz ok. 200 rzadkich typów siedlisk w UE. Jednak od przyjęcia dyrektywy siedliskowej w 1992 r. w przypadku niektórych gatunków określonych jako wymagające szczególnej ochrony osiągnięto już dobry poziom ochrony. Dobrym przykładem są wilki, których populację w całej Europie odnowiono, a w niektórych regionach przekroczono nawet wyznaczone progi liczebności. W konsekwencji pojawił się problem współegzystowania zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników, który w szczególności zagraża istnieniu zwierząt przebywających na pastwiskach i żywionych w systemie wypasowym w regionach górskich i słabo zaludnionych. Na gęściej zaludnionych obszarach wiejskich obecność dużych drapieżników może mieć negatywny wpływ na rozwój społeczno‑gospodarczy społeczności lokalnych oraz na tradycyjne rolnictwo i zrównoważoną turystykę.

1.  Czy Komisja może wyjaśnić, z jaką regularnością monitoruje i ocenia się dyrektywę siedliskową i załączniki do niej w trosce o to, aby dokumenty te odzwierciedlały aktualne zmiany, a także czy proponuje się następnie aktualizacje z myślą o dostosowaniu statusu ochrony gatunków po osiągnięciu przez nie pożądanego statusu ochrony?

2.  Czy w związku z tym, że w ostatnich latach niektóre gatunki, np. wilki, niedźwiedzie i rysie, rozmnożyły się w Europie, Komisja rozważa możliwość zmian w terminologii stosowanej do opisywania populacji poszczególnych gatunków?

3.  Co Komisja sądzi o potrzebie aktywnego zaangażowania podmiotów regionalnych i lokalnych i w jaki sposób zamierza udzielić im wsparcia, aby można było podjąć konkretne działania w poszczególnych regionach z myślą o skutecznym rozwiązaniu problemu współegzystowania zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników?

4.  Czy Komisja może wyjaśnić, jakie konkretne działania zamierza podjąć wespół z państwami członkowskimi w celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnego rolnictwa, zwłaszcza w odniesieniu do tradycyjnych praktyk rolniczych takich jak pasterstwo?

5.  Mając na uwadze zamiar aktualizacji dokumentów zawierających wytyczne oraz dalszych prac nad nimi, o co Parlament zwrócił się w rezolucji z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki, a także mając na uwadze potrzebę elastyczności, czy Komisja może określić, na jakim etapie jest opracowywanie wspomnianych wytycznych, w jakim zakresie zaangażowany w ten proces będzie Parlament oraz w jakim stopniu Komisja skonsultuje się z Parlamentem przed przyjęciem owych wytycznych?

Przedłożone: 20.12.2018

Przekazane: 24.12.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 31.12.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Informacja prawna