Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 17k
20. decembra 2018
O-000142/2018

Otázka na ústne zodpovedanie O-000142/2018

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Czesław Adam Siekierski

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


  Vec:  Veľké dravce

Smernice EÚ o ochrane prírody (smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva) vytvárajú právny rámec potrebný na ochranu približne 1 500 druhov zvierat a rastlín a 200 zriedkavých typov biotopov, ktoré sa nachádzajú v EÚ. V prípade niektorých druhov označených za druhy vyžadujúce osobitnú ochranu sa však od prijatia smernice o biotopoch v roku 1992 už dosiahla dobrá úroveň ochrany. Príkladom sú vlky, pri ktorých sa podarilo obnoviť celoeurópsku populáciu a ich stav v niektorých regiónoch dokonca presiahol prahovú hodnotu. Dôsledkom toho sa vyvinul konflikt medzi koexistenciou domácich zvierat a veľkých mäsožravcov, ktorý ohrozuje najmä zvieratá chované na pastvinách a otvorených pasienkoch v horských a riedko osídlených regiónoch. V hustejšie osídlených vidieckych oblastiach môže mať prítomnosť veľkých mäsožravcov negatívny vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj miestnych komunít, tradičné poľnohospodárstvo a udržateľný cestovný ruch.

1.  Môže Komisia objasniť, ako často sa monitoruje a hodnotí smernica o biotopoch a jej prílohy, aby sa zabezpečilo, že zohľadňuje súčasný vývoj, a či sa následne navrhujú aktualizácie, ktorými by sa upravil štatút ochrany jednotlivých druhov, keď sa pri týchto druhoch dosiahne želaný stav ochrany?

2.  Vzhľadom na to, že niektoré druhy sa v posledných rokoch v Európe rozšírili, napríklad vlky, medvede a rysy, uvažuje Komisia o novom vymedzení terminológie, ktorá opisuje populáciu konkrétneho druhu?

3.  Aký postoj má k potrebe aktívneho zapojenia regionálnych a miestnych aktérov a ako poskytne podporu, aby sa v určitých regiónoch mohli podniknúť konkrétne kroky na účinné vyriešenie konfliktu koexistencie miestnych populácií a veľkých dravcov?

4.  Môže objasniť, ako plánuje spolu s členskými štátmi prijať konkrétne opatrenia na riešenie problémov v rámci úsilia o ochranu udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a miestneho poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o tradičné poľnohospodárske postupy, ako je pastierstvo?

5.  Vzhľadom na to, že Komisia plánuje aktualizovať a rozpracovať usmerňovacie dokumenty v súlade s uznesením Parlamentu z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre prírodu, ľudí a hospodárstvo a so zreteľom na potrebu pružnosti, mohla by uviesť, v akom štádiu je príprava týchto usmerňovacích dokumentov a v akom rozsahu bude do ich prípravy a do konzultácií pred ich prijatím zapojený Parlament?

Predložené: 20.12.2018

Postúpené: 24.12.2018

Termín na zodpovedanie: 31.12.2018

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. januára 2019Právne oznámenie