Parlamentarna vprašanja
PDF 185kWORD 17k
20. december 2018
O-000142/2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000142/2018

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Czesław Adam Siekierski

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja


  Zadeva:  Veliki plenilci

Direktivi EU o naravi (Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic) določata pravni okvir, ki je potreben za zaščito približno 1 500 živalskih in rastlinskih vrst ter približno 200 redkih habitatnih tipov v EU. Vendar so od sprejetja direktive o habitatih leta 1992 določene vrste, ki so zahtevale posebno zaščito, dosegle dobro raven preživetja. Primer so volkovi, katerih populacija se je po vsej Evropi obnovila in so v nekaterih regijah celo presegli minimalne pragove. Zato je soobstoj domačih živali in velikih mesojedcev konflikten, kar zlasti ogroža obstoj tistih živali, ki se gojijo v pašniških in odprtih pašniških sistemih v gorskih in redko poseljenih regijah. Na bolj poseljenih podeželskih območjih lahko prisotnost velikih mesojedcev negativno vpliva na družbeno-gospodarski razvoj lokalnih skupnosti ter na tradicionalno kmetijstvo in trajnostni turizem.

1.  Ali lahko Komisija pojasni, kako pogosto se direktiva o habitatih in njene priloge spremljajo in ocenjujejo, da se zagotovi, da odražajo najnovejše razmere, in ali se nato predlaga, da se status zaščite vrst prilagodi takoj, ko se doseže želena raven preživetja?

2.  Glede na to, da so nekatere vrste v Evropi v zadnjih letih dosegle napredek, npr. volkovi, medvedi in risi, ali Komisija razmišlja o ponovni opredelitvi terminologije, ki opisuje populacijo določenih vrst?

3.  Kakšno stališče ima v zvezi s potrebo po dejavnem vključevanju regionalnih in lokalnih subjektov in kako bo zagotavljala podporo, da se bodo lahko sprejeli konkretni ukrepi za učinkovito reševanje konflikta pri soobstoju lokalne populacije in velikih plenilcev?

4.  Ali lahko Komisija razloži, kako skupaj z državami članicami načrtuje sprejetje konkretnih ukrepov za reševanje težav v zvezi v prizadevanji za ohranitev trajnostnega razvoja podeželskih območij in lokalnega kmetijstva, zlasti v zvezi s tradicionalnimi kmetijskimi praksami, kot je pašništvo?

5.  Glede na to, da namerava posodobiti in nadalje razvijati usmeritvene dokumente, kot je zahteval Parlament v resoluciji z dne 15. novembra 2017 o akcijskem načrtu za naravo, ljudi in gospodarstvo, ter glede na potrebo po prožnosti, prosimo, da Komisija navede, v kateri fazi priprave teh smernic je in v kakšnem obsegu bo vključila Parlament in se z njim posvetovala pred sprejetjem teh smernic?

Vloženo: 20.12.2018

Posredovano: 24.12.2018

Rok za odgovor: 31.12.2018

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. januar 2019Pravno obvestilo