Parlamentsfrågor
PDF 92kWORD 17k
20 december 2018
O-000142/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000142/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Czesław Adam Siekierski

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


  Angående:  Stora rovdjur

Genom EU:s naturvårdsdirektiv (habitatdirektivet, dvs. direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och fågeldirektivet, dvs. direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar) fastställs den rättsliga ram som krävs för att skydda omkring 1 500 djur- och växtarter och cirka 200 sällsynta livsmiljötyper i EU. Sedan habitatdirektivet antogs 1992 har dock vissa särskilt skyddsvärda arter uppnått en god bevarandestatus. Till exempel kan nämnas att vargpopulationen i Europa har ökat och nu till och med överstiger tröskelvärdena i vissa regioner. Som en följd av detta har det uppkommit problem när det gäller samexistensen mellan tamdjur och stora rovdjur, som särskilt hotar de djur som går på bete och hålls i öppna betesmarker i bergsregioner och glesbefolkade områden. I mer tätbefolkade landsbygdsområden kan förekomsten av stora rovdjur inverka negativt på den socioekonomiska utvecklingen i lokalsamhällen och försvåra ett traditionellt jordbruk och en hållbar turism.

1.  Kan kommissionen meddela hur ofta man ser över och utvärderar habitatdirektivet och dess bilagor för att se till att de avspeglar den aktuella utvecklingen? Föreslår man, efter varje översyn och utvärdering, att det ska göras uppdateringar så att en arts skyddsstatus ändras när den önskade bevarandestatusen har uppnåtts?

2.  Populationer av vissa arter, t.ex. vargar, björnar och lodjur, har på senare år vuxit i Europa. Överväger kommissionen således att omdefiniera den terminologi som beskriver en population av en viss art?

3.  Vad anser kommissionen om behovet av att aktivt involvera regionala och lokala aktörer, och hur kommer kommissionen att ge stöd så att det kan vidtas konkreta åtgärder i vissa regioner för att på ett effektivt sätt lösa problemen när det gäller samexistensen mellan lokala populationer och stora rovdjur?

4.  Kan kommissionen förklara hur den tillsammans med medlemsstaterna planerar att vidta konkreta åtgärder för att ta itu med problemen, i syfte att trygga en hållbar utveckling av landsbygden och det lokala jordbruket, särskilt när det gäller traditionella jordbruksmetoder som nomadiserande boskapsskötsel?

5.  Kommissionen har för avsikt att uppdatera och vidareutveckla vägledande dokument, vilket efterlystes i parlamentets resolution av den 15 november 2017 om en handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet. Kan kommissionen, mot denna bakgrund och med tanke på behovet av flexibilitet, ange hur långt den har kommit i utarbetandet av dessa dokument och i vilken utsträckning den kommer att involvera och samråda med parlamentet innan den antar dem?

Ingiven: 20.12.2018

Vidarebefordrad: 24.12.2018

Sista svarsdag: 31.12.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande