Διαδικασία : 2019/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 19k
7 Ιανουαρίου 2019
O-000001/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000001/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde


  Θέμα:  Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη και έκθεση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ιχθύων κατά τη μεταφορά ζωντανών ιχθύων, όπου εφιστούσε την προσοχή τόσο στις ανεπάρκειες της τρέχουσας πρακτικής όσο και στις ανακολουθίες μεταξύ των διάφορων μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, παρά το συμπέρασμα ότι τα πρότυπα υποβαθμίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μεγαλύτερες προσπάθειες, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει προτάσεις για βελτίωση.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει τονίσει ότι τα ψάρια είναι ευαίσθητα όντα, και η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας συχνά αναφέρει την καλή μεταχείριση των ιχθύων στον κώδικα δεοντολογίας της. Η καλή μεταχείριση των ιχθύων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση της υγείας των ζώων, της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης και των αντιλήψεων των καταναλωτών.

Πώς δικαιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι αγνοεί τα μηνύματα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και του κλάδου όσον αφορά τις ελλείψεις στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ιχθύων;

Δεδομένου ότι υπάρχουν παραδείγματα αποτελεσματικών κανόνων σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά την αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή, ότι τα πρότυπα μεταφοράς δεν εφαρμόζονται απλώς και μόνο διότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, ότι η κατάλληλη στέγαση αποτελεί προϋπόθεση για την υγεία των ιχθύων και ότι όλα τα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της καλύτερης κατάρτισης, προτίθεται η Επιτροπή να δεσμευτεί για τη θέσπιση νομοθετικών απαιτήσεων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, ώστε να διασφαλιστεί η εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κατάθεση: 7.1.2019

Διαβίβαση: 9.1.2019

Λήξη προθεσμίας: 16.1.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου