Förfarande : 2019/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000001/2019

Ingivna texter :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Debatter :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 192kWORD 19k
7 januari 2019
O-000001/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000001/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde


  Angående:  Djurskyddsregler inom vattenbruket

 Svar i kammaren 

I november offentliggjorde kommissionen en studie och en rapport om fiskens välbefinnande under transporter av levande fisk. I dessa dokument uppmärksammades såväl bristerna i nuvarande praxis som skillnaderna mellan de åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Trots slutsatsen att standarden sjunker i hela EU och trots uppmaningar från parlamentet och rådet att göra mera har kommissionen inte kommit med några förslag på förbättringar.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har dessutom betonat att fisk är kännande varelser, och Federationen för europeiska vattenbruksproducenter nämner ofta fiskens välbefinnande i sin uppförandekod. Det har blivit alltmer vedertaget att ta hänsyn till fiskens välbefinnande när man hanterar frågor som rör djurhälsorisker, jordbrukens produktivitet och konsumenternas uppfattningar.

Vad har kommissionen för skäl för att ignorera information från parlamentet, rådet och näringen om brister när det gäller fiskens välbefinnande?

Kan kommissionen – med tanke på att det på medlemsstatsnivå finns ändamålsenliga bestämmelser om bedövning före slakt, att transportnormerna åsidosätts endast eftersom det i vissa fall inte har gjorts någon beredskapsplanering, att en lämplig levnadsmiljö är en förutsättning för sunda fiskbestånd, och att alla parter erkänner värdet av bättre utbildning – åta sig att införa djurskyddsrelaterade lagstiftningskrav inom vattenbruket för att säkerställa harmonisering av bästa praxis i hela Europeiska unionen?

Ingiven: 7.1.2019

Vidarebefordrad: 9.1.2019

Sista svarsdag: 16.1.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 9 januari 2019Rättsligt meddelande