Парламентарни въпроси
PDF 54kWORD 20k
18 януари 2019 г.
O-000002/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Относно: Нарушения на правата на децата, чиито родители работят в Австрия

Миналата година австрийският парламент прие нормативен акт, съгласно който детските надбавки за чуждестранни работници, чиито деца не пребивават заедно с тях в Австрия, трябва да бъдат адаптирани в съответствие с разпоредбите на тяхната държава на произход.  Тази мярка би довела до значително намаляване, считано от 1 януари 2019 г., на надбавките, изплащани за децата, пребиваващи в Източна Европа.  Европейските работници трябва да имат равни права, Комисията не бива да продължава да толерира дискриминационни действия, които засягат идеята за единство и солидарност на европейско равнище и които биха могли да засилят убежденията в рамките на Съюза за съществуването на граждани от първа и втора категория.

В отговор на въпрос на тази тема Мариан Тейсен, европейският комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви, че: „Регламентите на Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност предвиждат общи правила за изплащането на семейни обезщетения за работници, които са наети в друга държава членка.  Съгласно тези правила мобилните работници имат право на същите детски надбавки като местните работници, независимо от мястото на пребиваване на техните деца.  Комисията ще разгледа предприетите от Австрия мерки по отношение на тяхната съвместимост с правото на ЕС, независимо дали и кога те са приети и прилагани. Комисията припомня, че Договорът забранява всякаква форма на пряка или непряка дискриминация на работници на основание националност.“ С оглед на гореизложеното:

1. Информирана ли е Комисията за мярката, приета от австрийските органи с цел намаляване на обезщетенията за грижи за деца и на облекченията за данъка върху доходите на физическите лица за чуждестранни работници, които са граждани на ЕС и чиито деца пребивават в друга държава членка, считано от 1 януари 2019 г.?

2. Какво е становището на Комисията относно съвместимостта на новото австрийско законодателство относно индексирането на обезщетенията за грижи за деца с правото на ЕС?

3. Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията в отговор на нарушаването на правата на тези работници и на техните деца, като граждани на ЕС?

4. Ако Комисията планира да предприеме мерки, как ще действа своевременно, като се вземе предвид фактът, че много семейства понастоящем изпитват финансови затруднения в резултат на австрийските мерки?

Внесен: 18.1.2019

Предаден: 22.1.2019

Краен срок за отговор: 29.1.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 януари 2019 г.Правна информация