Parlamentní otázky
PDF 52kWORD 19k
18. ledna 2019
O-000002/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000002/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Předmět: Porušení práv dětí, jejichž rodiče pracují v Rakousku

Rakouský parlament loni přijal normativní akt, na jehož základě musí být příspěvky na péči o dítě pro zahraniční pracovníky, jejichž děti nepobývají s nimi v Rakousku, upraveny v souladu s ustanoveními jejich země původu. Toto opatření by od 1. ledna 2019 vedlo k podstatnému snížení příspěvků na děti s bydlištěm ve východní Evropě. Evropští pracovníci musí mít stejná práva, Komise již nesmí tolerovat diskriminační opatření, která podrývají myšlenku jednoty a solidarity na evropské úrovni a která by mohla posílit domněnku, že se občané v Unii dělí občany první a druhé třídy.

V odpovědi na otázku k tomuto tématu Marianne Thyssenová, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Předpisy Evropské unie týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení předpokládají společná pravidla pro vyplácení rodinných dávek pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státě. Podle těchto pravidel mají mobilní pracovníci nárok na stejné přídavky na děti jako místní pracovníci, bez ohledu na místo pobytu jejich dětí. Komise prověří opatření přijatá Rakouskem, pokud jde o jejich slučitelnost s právem EU, zda a kdy jsou přijata a uplatňována. Komise připomíná, že Smlouva zakazuje jakoukoli formu přímé či nepřímé diskriminace zaměstnanců na základě státní příslušnosti.“ Vzhledem k výše uvedenému jsou Komisi kladeny tyto otázky:

1. Je si Komise vědoma opatření přijatého k 1. lednu 2019 rakouskými orgány ke snížení dávek na péči o dítě a daňových výhod pro zahraniční pracovníky, kteří jsou občany EU a jejichž děti mají bydliště v jiném členském státě?

2. Jaký je názor Komise na slučitelnost nových rakouských právních předpisů o indexaci příspěvků na péči o dítě s právními předpisy EU?

3. Jaká opatření hodlá Komise přijmout v reakci na porušování unijních práv těchto pracovníků a jejich dětí?

4. Pokud Komise plánuje podniknout kroky, jak hodlá včasně postupovat, pokud mnoho rodin již v současnosti v důsledku rakouských opatření čelí finančním potížím?

Předložení: 18.1.2019

Postoupení: 22.1.2019

Platné do: 29.1.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 22. ledna 2019Právní upozornění