Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 50kWORD 17k
18. januar 2019
O-000002/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000002/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Om: Krænkelse af børns rettigheder, når deres forældre arbejder i Østrig

Sidste år vedtog det østrigske parlament en normativ retsakt, der indebærer, at børnepasningsydelsen til udenlandske arbejdstagere, hvis børn ikke bor sammen med dem i Østrig, skal justeres i overensstemmelse med bestemmelserne i deres oprindelsesland. Denne foranstaltning ville indebære en markant reduktion af den ydelse, der udbetales for børn med bopæl i Østeuropa, med virkning fra den 1. januar 2019. Europæiske arbejdstagere skal have lige rettigheder, og Kommissionen må ikke længere tolerere diskriminerende tiltag, som skader tanken om enhed og solidaritet på europæisk plan, og som inden for EU kan fremme den opfattelse, at der findes førsteklasses- og andenklassesborgere.

Som svar på en forespørgsel om dette emne har Marianne Thyssen, der er medlem af Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, fastslået følgende:  I henhold til Den Europæiske Unions forskrifter om koordinering af sociale sikringssystemer skal der gælde fælles regler for udbetaling af familieydelser til arbejdstagere, der arbejder i en anden medlemsstat. Ifølge disse regler har mobile arbejdstagere ret til de samme børnetilskud som lokale arbejdstagere, uanset hvor deres børn har bopæl.  Kommissionen agter at undersøge de østrigske foranstaltninger for at kontrollere, om de er i overensstemmelse med EU-retten, hvis og når de måtte blive vedtaget og taget i anvendelse. Kommissionen minder om, at traktaten indeholder et forbud mod enhver form for direkte eller indirekte diskrimination mod arbejdstagerne på grund af nationalitet. På denne baggrund bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Har Kommissionen kendskab til den foranstaltning, som de østrigske myndigheder har vedtaget for at reducere børnepasningsydelser og indkomstskattefordele for udenlandske arbejdstagere, der er unionsborgere, og hvis børn har bopæl i en anden medlemsstat, med virkning fra den 1. januar 2019?

2. Mener Kommissionen, at den nye østrigske lovgivning om indeksering af børnepasningsydelser er forenelig med EU-retten?

3. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe som reaktion på overtrædelsen af de EU‑rettigheder, der tilkommer disse arbejdstagere og deres børn?

4. Hvordan agter Kommissionen at iværksætte eventuelle planlagte foranstaltninger rettidigt, i betragtning af at mange familier i øjeblikket står over for økonomiske vanskeligheder på grund af de østrigske foranstaltninger?

Indgivet: 18.1.2019

Videresendt: 22.1.2019

Besvarelsesfrist: 29.1.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. januar 2019Juridisk meddelelse